22-032-S02 - Gotland Forward - en kompetensarena för alla

Diarienummer:
22-032-S02
Namn:
Gotland Forward - en kompetensarena för alla
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000803
Projektägare:
REGION GOTLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
62181
Stödmottagare ort:
VISBY
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
280
Insats av strategisk betydelse:
Nej

På Gotland vill vi tillsammans skapa bättre förutsättningar för individer som har behov av stöd för att få ett jobb. Vi vill inte bara att de får ett jobb utan det ska vara ett jobb som är hållbart över tid, ger en varaktig försörjning och där individen kan utvecklas och känna delaktighet.

Genom samverkan och samhandling mellan såväl myndigheter, offentliga verksamheter och det lokala näringslivet skapar vi en tydligare och effektivare väg in till arbetsmarknaden och samhället för de individer som idag finns i utanförskap. Vi vill bygga upp en gemensam arena för arbetsmarknad och kompetensförsörjning med fokus på individens behov och kapacitet.

Vi vill genom en gemensam satsning göra en kraftfull förflyttning framåt – Gotland Forward – en kompetensarena för alla som startar efter sommaren. Här testar vi metoder och tittar på hur andra Regioner lyckats nå goda resultat för individen för att sedan implementera och låta det goda samarbetet leva vidare efter projektets slut.

Intressenter i syfte att uppnå ett bättre och mer hållbart flöde för individen är bland annat; Region Gotland, Tillväxt Gotland, FINSAM, företagarföreningar, Folkuniversitetet, integrationsverksamhet, Polisen och Arbetsförmedlingen och Hälsa genom hela livet- God och nära vård.

Insatser sker över hela Gotland oavsett var på ön individen bor men vi kommer i ett delprojekt göra en satsning i Hemse då OECD pekat ut Hemse som en ort med extra behov av samhällsservice. Det finns även en historik av att vara placeringsort för socialtjänsten och man tog emot många individer i samband med flyktingströmmarna 2017 och 2022. Den statliga satsningen Hälsa genom hela livet har gjort en extra satsning på Hemse Vårdcentral där vi behöver jacka i med arbetsmarknadsinsatser för de individer som saknar sysselsättning och lever i utanförskap men är färdigbehandlade ur ett vårdperspektiv. Ofta är det känslan av att vara behövd och att ha ett arbete att gå till som är den sista pusselbiten för individens mående.

Mycket bra görs på Gotland men vi behöver synka oss och hitta former för samverkan vilket i sin tur ger synergier för individen. Gotlands säsongsbetonade arbetsmarknad gör att flertal individer har en återkommande säsongsanställning och därefter återgår till en offentlig försörjning. Något som för en del kan pågå under ett helt yrkesliv. Individer med långvarig arbetslöshet, psykisk ohälsa eller med andra hälsomässiga utmaningar, kan lätt hamna mellan samhällets olika stöd- och ersättningssystem vilket i sin tur medför ett utanförskap. Det är en överhängande risk att man hamnar i en rundgång mellan olika offentliga aktörers åtaganden. Det resulterar många gånger i kortsiktiga och ineffektiva insatser för alla parter. Vi vill med denna satsning samverka för att hjälpa individen till en helårslösning för sin försörjning genom att kunna lotsa mellan branscher som har behov av arbetskraft eller utbildning mot jobb. För de gotländska arbetsgivarna vill hjälpa dem att bli mer inkluderande och tänka bredare i sin rekrytering och kunna navigera i de stödformer som finns för anställningar.

För att respektive part ska uppnå sina mål så krävs ett strukturerat och ändamålsenligt samarbete. Vi vill skapa ett sömlöst, mer effektivt flöde mellan offentliga aktörer som arbetar med arbetsmarknadsinsatser av förberedande och utbildande karaktär, anställande part och den individ som står långt från arbetsmarknaden. Genom att handla tillsammans uppnår vi synergieffekter som främjar de individer med ett utökat behov för att etablera sig varaktigt och hållbart över tid på den gotländska arbetsmarknaden.