22-032-S01 - Scrum - Designing empowerment 2.0

Diarienummer:
22-032-S01
Namn:
Scrum - Designing empowerment 2.0
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000548
Projektägare:
NÄSSJÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
57180
Stödmottagare ort:
NÄSSJÖ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
180
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Designing Empowerment 2.0 (Scrum) Bygger vidare på Nässjö kommuns framgångsrika ESF-finansierade projekt Designing Empowerment.
Projektet tar sin utgångspunkt i Nässjö kommuns målsättningar:

Mål 1: Alla vuxna som bor i Nässjö kommun ska ha en sysselsättning som gör att de kan försörja sig
Mål 2: Alla barn och ungdomar i Nässjö kommun har förutsättningar för en god uppväxt.
Projektet avser att fortsätta metodutveckla Design Thinking som en metod för att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden samt ungdomar som har lämnat eller riskerar att lämna skolan utan fullgjord utbildning.

Målgruppen är arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden.
Nässjö kommun är bland de kommuner i regionen Småland och öarna med högst arbetslöshet. Ett mycket aktivt arbete från kommunen de senaste åren har hjälpt till att sänka arbetslösheten men dessvärre riskerar den vända uppåt igen i spåren den pågående inflationskrisen.

Vårt projekt har ambitionen att erbjuda 160 vuxna deltagare en individuell väg närmare arbete. Varje deltagare har handledarmöten där individens styrkor, intressen och färdigheter kartläggs för att kunna erbjuda en individuell plan för deltagaren. Många av deltagarna har inte tillräckliga språkkunskaper så undervisning i svenska och framför allt praktisk språkträning på en arbetsplats kommer att vara viktiga delar i projektet. Vi har erfarenhet av praktisk språkträning genom våra olika plattformar där deltagare idag har aktiviteter i kombination med språkträning. Vi har sett att progressionen i språket är större för de individer som samtidigt har en aktivitet än för de som bara har klassrumsundervisning.

Den andra delen av projektet kommer att fokusera på ungdomar och framför allt ungdomar med riskbeteende. Vi kommer att arbeta särskilt med att aktivera ungdomar som bedöms vara på väg in i ett destruktivt livsmönster. Här kommer vi att samarbeta med föreningslivet som har ungdomsledare anställda för att kunna öka sin närvaro och arbeta med målgruppen. Ambitionen är att arbeta med samma metod och individanpassa aktiviteter för de ungdomar som vi identifierar och som deltar i projektet. Vår målsättning är att 40 ungdomar ska delta i projektet.

Vi kommer att fortsätta utveckla fler aktiviteter i takt med att vi kartlägger deltagarnas intressen. Projektet kommer att sträcka sig över 36 månader och vi räknar med att 200 deltagare kommer att vara med i projektet. Deltagarna är framförallt personer med ekonomiskt bistånd eller ungdomar som inte har fullgjort gymnasiet. Vi vänder oss särskilt till målgruppen personer som varit i olika typer av aktiviteter men som har långsam progression där ytterligare åtgärder krävs.

De mer konkreta målen för projektet är:

Att människor som står långt från arbetsmarknaden ska närma sig egenförsörjning.
Att utveckla nya metoder för att underlätta för människor framförallt kvinnor med utländsk bakgrund att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning.
Att minska antalet elever som inte fullföljer sin grund- och gymnasieskola. För att på så vis öka tillgängligheten till språk och kultur och därigenom minska risken för diskriminering.
Att ta fram en metodhandbok som även går att tillämpa i andra kommuner.
Resultatet för vårt projekt ska vara att:
Kvinnor och män samt ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden har kommit i arbete, utbildning eller närmare egenförsörjning. Metoder som tillämpats och/eller utvecklats i projektet ska ha dokumenterats, för att säkerställa att kunskapen lever kvar och att extern spridning underlättas.