22-031-S02 - Funktionshinderomsorgslyftet

Diarienummer:
22-031-S02
Namn:
Funktionshinderomsorgslyftet
Startdatum:
2023-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000530
Projektägare:
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
55189
Stödmottagare ort:
JÖNKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
88
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det råder idag brist på medarbetare med rätt kompetens för att bemanna livsviktiga verksamheter inom funktionshinderomsorgen. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är vi bara i början av en mycket stor kompetensförsörjningsutmaning då personer i arbetsför ålder (20-66 år) beräknas öka med 4,1 procent under de närmaste tio åren samtidigt som antalet äldre (80+) beräknas öka med 47,1 procent under motsvarande period.

9 (9) För att möta denna kompetensförsörjningsutmaning krävs flera olika åtgärder där en del är att säkra grundkompetens bland viss- och tillsvidareanställda medarbetare. Projektets mål är därför att öka antalet medarbetare med rätt grundkompetens inom funktionshinderomsorgens verksamheter. För att uppnå detta mål initierar socialförvaltningen projektet "Funktionshinderomsorgslyftet" där 88 medarbetare inom funktionshinderomsorgen erbjuds läsa upp den grundläggande vård- och omsorgsutbildningen (eller motsvarande) på betald arbetstid.

Upplägget, som innebär 50 % studier och 50 % arbete, har praktiserat framgångsrikt för motsvarande målgrupp inom äldreomsorgen via projektet "äldreomsorgslyftet". Studierna följer befintlig vuxenutbildnings kursplan och är certifierad av nationella Vård- och omsorgscollege. Deltagarna kommer erbjudas antingen ett upplägg som bygger på distansstudier eller ett mer traditionellt klassrumsupplägg. Projektet riktar sig direkt till individer samtidigt som organisationen förväntas utvecklas genom att fler medarbetare får nödvändig och adekvat utbildning för yrket.

Projektet följs upp kvalitativt genom kontinuerliga avstämningar mellan utbildaren och socialförvaltningen samt genom kontinuerliga avstämningar mellan närmsta chef och studerande medarbetare.