22-030-S03 - UP 2.0

Diarienummer:
22-030-S03
Namn:
UP 2.0
Startdatum:
2023-04-01
Slutdatum:
2026-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000315
Projektägare:
SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11882
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
3000
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Drygt 20 procent av alla unga i Sverige lämnar gymnasieskolan utan slutförda studier och löper därmed en förhöjd risk för att få svårigheter att klara steget till arbetsmarknaden eller vidare studier. En stor del av denna elevgrupp har påbörjat sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram eftersom de inte uppnått behörighetskraven till ett nationellt program i grundskolan. Endast 20 procent av de elever som påbörjar sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram har efter fem år uppnått en examen. Det finns tydliga skillnader i fullföljandegrad mellan elevgrupper, exempelvis fullföljer tjejer i högre grad än killar. Andra elevgrupper med förhöjd risk att inte slutföra sina gymnasiestudier innefattar elever med föräldrar som har kort utbildning, elever som kommit sent in i det svenska skolsystemet och unga med funktionsnedsättningar samt de som påverkas av ohälsa.
Orsakerna till att unga lämnar gymnasieskolan utan att fullfölja sina studier är mångfacetterade och komplexa men det finns faktorer som är möjliga för skolor och huvudmän att agera på. Det kan handla om utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till det förebyggande arbetet. Centrala delar i det är: skapa tydliga strategier, styrning och ledning, samverkan mellan aktörer.
Sveriges Kommuner och Regioner önskar att genom denna ansökan bidra till förbättrade förutsättningar för skolhuvudmän i Sverige att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med att förebygga studieavbrott och främja fullföljd utbildning samt bidra till att unga som avbrutit sina studier kan återgå till studier eller praktik/arbete och i förlängningen nå en varaktig etablering i arbetslivet.
Projektet kommer att genomföras i form av ett prövat utvecklingsprogram med cirka 25 kommuner som syftar till att stärka kompetensen hos ansvarig politisk nämnd, förvaltning- och verksamhetsledning samt medarbetare. Avsikten är att detta ska medföra att deltagande skolhuvudmän utvecklar effektiva verktyg och metoder i det förebyggande arbetet. Den ökade kompetensen och kapaciteten i deltagande organisationer ska i nästa steg omsättas i direkta insatser på individ- och gruppnivå för projektets målgrupp. Cirka 3000 individer planeras att omfattas av insatserna. Lika många tjejer som killar.
Projektet kommer ha utbyte med länder inom Östersjöstrategin.