22-030-S01 - VÄGEN - Folkhögskolevägen till arbete och studier

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-030-S01
Projektägare organisationsnummer:
8020158690
Projektägare:
FOLKBILDNINGSRÅDET
Namn:
VÄGEN - Folkhögskolevägen till arbete och studier
Startdatum:
2023-04-01
Slutdatum:
2026-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
825
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-030-S01

VÄGEN – "Folkhögskolevägen till arbetet och fortsatta studier" är ett ESF+ projekt som främst vänder sig till deltagare med funktionshinder, utrikesfödda och personer med socioekonomisk problematik som studerar på folkhögskola.
Syftet med projektet är att öka övergångar från skola till arbetsliv och huvudmålen är:
- att målgruppen i högre utsträckning än tidigare ska korta sin tid mellan studier och arbete alternativt fortsatta studier på eftergymnasial nivå
- att ungdomar och vuxna inom målgrupperna ovan upplever sig inneha en tydlig planering för nästa steg mot arbete eller studier
Projektet tar metodiskt sin utgångspunkt i det tidigare ESF projektet FAMN – Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända där den modell för metodutveckling som projektet tog fram kommer att prövas på nya målgrupper. Projektet genomfördes av Folkbildningsrådet under 2019-2021. Vidare tas erfarenheter från ESF projektet Vi som genomförts och ägts av regionen i Västra Götaland och som bland annat arbetat med medskapande aktiviteter för att möta deltagarna i ögonhöjd. Resultat från dansk forskning vid Århus universitet kring så kallade BIP indikatorer (sysselsättningsindikatorer), som faktiskt gör att individer med komplexa problem kommer ut i arbete, ligger också till grund för arbetet. Ytterligare kommer projektet att tillämpa och arbeta med självledarskap och coachning.
Rekrytering och uppsökande verksamhet samt internatets betydelse och hur man kan utveckla det är andra delar i VÄGEN. Alla deltagare kommer under projektets förlopp tillsammans med lärare och studievägledare att arbeta med en digital individuell studie- och etableringsplan.
Projektet arbetar med lärande utvärdering vilket ska garantera att projektet håller styrfart och metodiskt arbetar mot målen. VÄGEN är främst ett tillämpningsprojekt av kända och beprövade metoder och arbetssätt men som kommer att landa i en utveckling av dessa.
Folkbildningsrådet är projektägare i samverkan med folkhögskolornas intresseorganisationer och 15 folkhögskolor från norr till söder i Sverige. VÄGEN bedrivs under perioden 2023 -2025 och beräknas nå cirka 825 deltagare med lika fördelning mellan kvinnor och män.