22-029-S05 - AgencyPlus- kapacitetsutveckling i idéburen sektor

Diarienummer:
22-029-S05
Namn:
AgencyPlus- kapacitetsutveckling i idéburen sektor
Startdatum:
2023-01-01
Slutdatum:
2025-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7696274146
Projektägare:
Coompanion Sverige Ekonomisk förening
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11637
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
313
Insats av strategisk betydelse:
Nej

De idéburna organisationerna ABF, IF Metall och Coompanion har en viktig roll att spela i svensk arbetsmarknadspolitik och för utvecklingen av vårt framtida arbetsliv. De omvärldsförändringar som skett och sker med allt högre hastighet innebär utmaningar för deras medarbetare att ha en relevant kompetens. Organisationernas kartläggningar visar också att de idéburna har utmaningar vad det gäller kapacitet att möta förändringarna, särskilt när lösningarna ligger i att ha förändra hur man jobbar, mot mer innovativa, effektiva och kunskapsdelande arbetssätt.

I samverkansprojektet Agency Plus är målen att medarbetare, total 310 stycken, utvecklat kompetens och stärkt sin ställning på arbetsmarknaden, så att organisationerna, nu och i framtiden, kan uppfylla sin roll inom arbetsmarknadspolitiken. Projektet syftar således till en kapacitetsutveckling, där medarbetare även i framtiden kan utföra och utveckla rollen att stärka kvinnor och mäns ställning på arbetsmarknaden.

Projektet innehåller utbildningsinsatser för medarbetare som ökar deras kapacitet att stödja individers utveckling på arbetsmarknaden. Men också kompetensutvecklingsinsatser så att medarbetarna stärker förmågan att delta i utvecklingen av verksamheten. För att utveckla hållbara arbetssätt, som kan matcha det förändringstryck som finns, genomförs kompetensutveckling av ledare i organisationen. För att öka kapaciteten till samverkan och förnyelse, genomförs aktiviteter där organisationerna regionalt tillsammans utvecklar nya arbetssätt utifrån regionala behov.

Projektet innehåller utbildningsinsatser som möter enskilda medarbetares konkreta behov. Men det tillhandahåller också en testmiljö, ett mellanrum, där vi uppmuntrar till att nya frågor väcks och nya lösningar genereras. Vi ska pröva nya saker, vända på perspektiv och skapa upplevelser som gör att vi når nya insikter på ett tryggt sätt. Det som inte fungerar (man måste prova innan man vet) kan man förkasta, medan det som har potential kan tas vidare till verksamheternas vardag. Här kan vi inte bara få bättre syn på arbetsmarknadens nuvarande förutsättningar, utan också pröva hur vi skulle kunna bidra till att göra den bättre i framtiden. Vi kommer skapa utrymme för sådana mellanrum i projektets olika delar. I de regionala utbildningarna kommer t.ex. Design Sprints, en relativt kort och strukturerad metod för att gå från förnyade insikter till idégenerering och hypotestestande, användas. På så sätt lägger vi grund för nyskapande testbäddar. Ett annat sätt för att utveckla framtidskompetens är att involvera medarbetare i testarbete för hur individuell data om kompetens kan delas.