22-029-S02 - PerFekt- Personalutveckling som ger Effekt

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-029-S02
Projektägare organisationsnummer:
8025250856
Projektägare:
AFFÄRSKOMPETENS SVERIGE
Namn:
PerFekt- Personalutveckling som ger Effekt
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
81832
Stödmottagare ort:
VALBO
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1750
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-029-S02

I Sverige finns 1 194 496 företag. 99,4 % av dessa har 0–49 anställda. Alltmer fokus och hopp sätts till småföretagen. Men småföretag kompetensutvecklar inte sina medarbetare i särskilt hög grad. När det gäller sin egen bransch och branschspecifik kunskap är småföretagare bättre rustade och där prioriteras utbildningar inom lagstadgade områden.

Kompetensen och resurserna hos medarbetare på småföretag tillvaratas inte och utvecklas inte i den grad som faktisk är möjligt. Livslångt lärande är ett, allt som oftast, helt okänt begrepp för både ledare och medarbetare i småföretag.

Konsekvensen av detta blir att medarbetare på mindre företag inte utvecklas i samma grad som medarbetare i större företag därför uppstår ett kompetensglapp och dessa individer får då inte lika stark ställning på arbetsmarknaden. Omställningsförmåga och förändringsbenägenhet är lika viktigt i ett litet företag som i ett större företag men ställer högre krav på att samtliga anställda i småföretag kan bidra för att utveckla organisationen framåt.

Något som också saknas, men som faktiskt på olika sätt efterfrågas av många ledare på småföretag, är verktyg för att göra en kompetens- och färdighetsinventering av sina medarbetare. Detta skulle kunna generera en analys och långsiktig plan för att öka förmåga, kunskap och kompetens samt skapa förutsättningar för kunskapspåfyllning med kort varsel och rätt insats.

Småföretag förbereder inte heller sina medarbetare på att ställa om inför olika förändringar som sker i samhället och världen. Till exempel så är hållbar utveckling fortfarande ett begrepp som ofta är obearbetat inom småföretagarens värld. Trots att många ändå arbetar hållbart inom många områden, är de omedvetna om det.

Om inte individerna på företaget kan ställa om när förändringar sker i omvärlden, kommer företaget också med all säkerhet att ha utmaningar med att ställa om och risken blir då att företaget inte hänger med i omvärldens förändringstakt vilket på sikt kan få alvarliga konsekvenser.

Utifrån problembilden vill vi i projektet fokusera på följande tre problemområden:
1: Kompetensen och resurserna hos medarbetare på småföretag tillvaratas inte och utvecklas inte i den grad som faktisk är möjligt. Livslångt lärande är ett, allt som oftast, helt okänt begrepp för både ledare och medarbetare i småföretag.

2: Långsiktig strategisk planering kopplat till medarbetarnas kompetensutveckling saknas i småföretag.

3: Småföretag förbereder inte sina medarbetare på att ställa om inför olika förändringar som sker i samhället och världen

Projektets mål och syfte
- Projektet bidrar till att medarbetare på småföretag med 1–49 anställda höjt sin kompetens och därmed har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. Deltagarna upplever en ökad självkännedom, kunskap och medvetenhet kring sin egen kompetens vilket i sin tur ger insikt kring vilka områden som man bör utvecklas inom för att få ökad kunskap och kompetens. I och med projektet tar medarbetaren del av utbildningsinsatser som ökar anställningsbarhet och chans till nya jobb när så krävs/önskas.

- I projektet vill vi utveckla och testanvända ett smart och kostnadseffektivt digitalt verktyg med tillhörande metodik där småföretag på ett enkelt sätt dels kan se och analysera nuläge kopplat till medarbetarnas kompetens och företagets kompetensbehov, dels använda verktyget för att tillsammans med medarbetaren arbeta med dess kontinuerliga kompetensutveckling. Verktyget och metoden bakom skall ge medarbetaren och företagsledaren en ökad insikt om betydelsen av kontinuerlig kompetensutveckling samt hur medarbetaren i högre grad själv kan påverka och ta ansvar för det. Plattformen främjar möjligheterna för småföretag att vara flexibla när det kommer till kompetenshöjning och omskolning av medarbetare. Dessa företag kan bli förebilder för andra organisationer då de medvetet prioriterar och investerar i löpande kunskapshöjning.

- Genom breddade och fördjupade kunskaper hos deltagande individer samt verktyg för mer effektiva arbetssätt kan deltagande småföretag enklare anpassa sig till vår föränderliga värld och öka företagets lönsamhet och därmed säkra arbetstillfällen. Deltagande individer får genom sitt deltagande en ökad förståelse vad som kan ingå i omvärldsbevakning, en mer positiv inställning till utbildningar och nya tekniker vilket i sin tur gör att de stärker sin ställning på arbetsmarknaden och dess förändrade kompetenskrav.

Målgrupp och omfattning
1750 Medarbetare i 700 små företag med 1 - 49 anställda från hela Sverige

Aktiviteter för deltagarna:

- Utveckla och använda verktyg för kompetenskartläggning, verktyget är tänkt att kunna nyttjas fristående för individen och sammanfattande för företaget.
- Stötta deltagande företag och dess medarbetare i att få en ökad självinsikt kring den egna kompetensen på både organisationsnivå och individnivå
- Framtagande av plan för kompetensutveckling
- Kunskapspåfyllning utifrån deltagarnas behov av kompetensutveckling och samt entreprenörskap, digitala färdigheter, omställningsförmåga och förändringsbenägenhet utifrån ett såväl operativt som strategiskt perspektiv.