22-027-S01 - Kompetenskompassen

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-027-S01
Projektägare organisationsnummer:
5560950825
Projektägare:
Handelskammaren Mittsveriges Service AB
Namn:
Kompetenskompassen
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2025-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
85232
Stödmottagare ort:
SUNDSVALL
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-027-S01

Mellersta Norrland, Jämtland och Västernorrland, har stora utmaningar med kompetensförsörjning utifrån en gles geografi, få matchningsbara individer på arbetsmarknaden samt missmatchning mellan kompetens och efterfrågan. Vidare ser man utmaningar med att nå ut med eftergymnasial kompetens från regionens universitet till hela den glesa geografin. Arbetsgivarna behöver också ha en mer kontinuerlig närvaro där studenterna finns. Dessutom behöver också studenterna komma ut på besök på företag i regionernas många kommuner för att kunna attraheras att stanna kvar och arbeta i regionen efter sina studier. Ett av de största hindren till tillväxt för företag är just kompetensförsörjning. Den framtida arbetskraften saknar rätt kunskap om arbetsmarknadens behov, för att ta medvetna studie- och yrkesval för sin framtid. Därmed tas många beslut på grunder så som elevens bakgrund, kön och föräldrars utbildningsbakgrund. Flera ungdomar och studenter behöver också få upp ögonen för de branscher som finns i regionen för att utflödet från skolsystemet ska matcha behovet på arbetsmarknaden. För det krävs en systematiskt och strukturell samverkan mellan skola och arbetsliv. Man ser utmaningar så som att tillgodose arbetsmarknaden med yrkesutbildningskompetens, ett minskat intresse bland ungdomar att läsa yrkesutbildningar samt en skev fördelning mellan tjejer och killar inom teknikbranschen och vård och omsorg. Båda länen har en låg övergångsfrekvens till högre studier och det finns fortsatt diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk bakgrund, vilket påverkar hur ungdomar gör sina studieval. Det påverkar att vi får en ensidig arbetsmarknad med stereotypa yrkesgrupper där individer beroende på socioekonomisk bakgrund, etnisk bakgrund, funktionsförmåga eller kön inte har förutsättningar att ta del av hela studie och yrkes-paletten och bidra till regionens kompetensbehov. Den primära målgruppen är företag och sekundär målgrupp är organisationer. Elever, lärare och studie och yrkesvägledare, och annan skolpersonal, kommer vara verktyg för att nå målen, och en långsiktig effekt är att individers position på arbetsmarknaden stärks genom att de får verktyg att göra genomtänkta studie och yrkesval.

Projektmål

Bilda långsiktiga strukturer för samverkan mellan skola och arbetsliv för att möta företagens, och organisationers, föränderliga kompetensbehov.

Engagera 150 unika medverkande företag under hela perioden

Engagera 20 unika organisationer under hela perioden

Skriva 120 samarbetsavtal med arbetsgivare under hela perioden

Ge företag ny kunskap i att attrahera ungdomar som ska ut på arbetsmarknaden.

75% av de medverkande företagen ska uppleva att de har fått en ökad kunskap i att attrahera framtidens kompetens

Skapa 3 rapporter med rubriken “Nyckeln till framtidens arbetskraft" under hela perioden

Ge barn och ungdomar, oavsett bakgrund, ny kunskap genom aktiviteter för att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som ligger i linje med företags, och organisationers, behov.

Träffa 18000 elever under hela perioden i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland på aktiviteter inom Arbetsmarknadskunskap.

Metod/tillvägagångsätt:

Vara i nära kontakt med näringslivet och kontinuerligt informera oss om hur arbetsmarknaden ser ut, vilka kompetensbehov som finns hos arbetsgivare och vad de söker i en framtida medarbetare. Genom tätt samarbete och nära relationer med näringslivet skapa en övergripande blick av arbetsmarknaden och dess utveckling och trender. Kartlägga branscher och yrken där fördelningen mellan män och kvinnor är ojämn, tillgängligheten inte är möjlig för alla eller på något sätt är diskriminerande för människor med exempelvis funktionshinder. Denna kunskap förmedlas i nästa tur till elever i grundskola, gymnasium samt studenter på Mittuniversitetet. Med denna arbetsmarknadskunskap kan elever i sin tur ta bättre underbyggda studie- och yrkesval för sin framtid vilket på sikt leder till en mångsidig arbetsmarknad, minimerad risk att välja en väg som leder till yrken/branscher i överskott samt att näringslivet får sina kompetensbehov mötta.

Arrangera skräddarsydda företagsbesök där arbetsgivare får träffa den framtida arbetskraften. I dessa besök lyfter vi representanter som bryter mot den normativa personalbilden som företagen strävar efter att göra mer jämställd, icke-diskriminerande och tillgänglig för alla. Representanterna informerar också eleverna om vikten av att ha en mångfald bland personalstyrkan och vilken effekt det har på företagets utveckling. Ett tillfälle för företagen att lyfta sitt arbetsgivarvarumärke, synliggöra möjliga karriärvägar samt skapa relation med både skolpersonal och elever. På detta sätt lär arbetsgivare känna sina potentiella framtida medarbetare.

Stötta arbetsgivare i deras arbete med employer branding genom att informera om vad den framtida arbetstagaren värderar högt i ett framtida jobb samt vad hen söker i en framtida arbetsgivare. Detta gör att oberoende storlek på företag så får alla möjlighet ta del av informationen för att jobba med att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivare kan använda sig av denna kompetens för att anpassa sina rekryteringar och enklare locka den framtida arbetskraften.

Skapa plattformar där näringslivet får möta skola och byta erfarenheter, kompetens samt möjligheten att skapa hållbara, långsiktiga relationer. Plattformarna ska vara öppna för alla att delta i och blir därmed icke-diskriminerande och tillgängliga.

Genom föreläsningar och möten, som är tillgängliga för alla skolor att ta del av, informera personal som studie-yrkesvägledare, lärare och rektorer om arbetsmarknadens kompetensbehov så att de i sin tur tar med sig denna kunskap i deras eget arbete med eleverna.