22-026-S03 - Förstudie kapacitet vård i glesbygd

Diarienummer:
22-026-S03
Namn:
Förstudie kapacitet vård i glesbygd
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2023-11-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000638
Projektägare:
KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Arbetsgivarna i glesbygd har stora svårigheter med rekryteringen. Utmaningen ser annorlunda ut i glesbygd än i tätort. Vård och omsorgsverksamheterna har ett stort behov av att rekrytera och kompetensutveckla personal i sina verksamheter.
Den stora utmaningen är att introducera och intressera befintlig arbetskraftsreserv till vård och omsorg, i synnerhet på glesbygden.

Förstudiet vill se över förutsättningarna att ta tillvara den arbetskraftsreserv som finns enligt arbetsförmedlingen och kommunerna

Metoder som används i förstudien är

En plan för hur arbetet med horisontella principer ska integreras
Enkäter
Gruppdiskussioner
Intervjuer
Workshops
Rapportskrivning


Ingående aktörer är Vård och omsorgscollege Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Folkhögskolorna och Samordningsförbunden i länet arbetar tillsammans i denna förstudie. Där inte varje organisation arbetar för sig utan fokuserar på att stärka kompetensförsörjningen i vård och omsorg i glesbygd genom att introducera och intressera befintlig arbetskraftsreserv i definierade geografiska områden