22-026-S02 - förstudie modell för samverkan kring individer

Diarienummer:
22-026-S02
Namn:
förstudie modell för samverkan kring individer
Startdatum:
2023-02-06
Slutdatum:
2023-11-06
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002403
Projektägare:
HÄRNÖSANDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
87180
Stödmottagare ort:
HÄRNÖSAND
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det saknas en struktur och organisation som erbjuder en sammanhållen väg från arbetslöshet till egenförsörjning i Härnösands kommun. Idag finns olika vägar för människor att komma i arbete, men dessa vägar är inte sammanlänkade i en tydlig kedja utan bedrivs som enskilda insatser, vilket gör att individen har svårt att få en sammanhållen bild av hur vägen till arbete kan se ut. Det är också svårt att hitta praktikplatser för de som vill studera lärlingsutbildningar pga för få företag i regionen har möjlighet att ta emot lärlingar. Att ta emot en lärling kräver kapacitet för det mottagande företaget och den saknas i regionens organisationer. Samverkan mellan syv, konsulenter, pedagoger och arbetsledare inom Arbetslivsförvaltningen saknas för att få en helhetsbild av individen. Det saknas även strukturerade samarbeten mellan kommunerna i regionen där individer kan erbjudas yrkesutbildning i annan kommuns regi.
Förstudien syftar till att skapa en sammanhållen metod för att föra individer till egenförsörjning genom kompetenshöjande åtgärder oavsett vilken nivå de befinner sig på i utbildningstrappan och i sin egen utveckling.
Vid avslutad förstudie ska det finnas en modell och en struktur för hur man skapar en sammanhållen karriärväg för individer från utanförskap till etablering på arbetsmarknaden. Modellen ska täcka behoven för alla ovan nämnda målgrupper och syfta till att förkorta deras väg ut på arbetsmarknaden. Modellen ska utgå från de horisontella kriterierna och verka för tillgänglighet, jämställdhet och ickediskriminering.
Förstudien kommer höja kompetensen hos aktörerna inom projektet men också stärka de strukturer och den samverkan som finns idag.