22-026-S01 - Förstudien inkluderande arbetsplatser

Diarienummer:
22-026-S01
Namn:
Förstudien inkluderande arbetsplatser
Startdatum:
2023-04-01
Slutdatum:
2023-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002486
Projektägare:
STRÖMSUNDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83324
Stödmottagare ort:
STRÖMSUND
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Strömsunds kommun har svårt att rekrytera personal. Kommunen är stor till ytan och glesbefolkad. Vi har
en åldrande befolkning och allt färre unga som kan fylla på kompetensbehovet. Kommunen har relativt låg
arbetslöshet och matchningen mellan arbetslösa och lediga tjänster blir allt svårare.

Vi ser att organisationen ofta saknar kapacitet, kompetens och strategier för att kunna anställa individer
med behov av anpassning. Detta kan exempelvis vara personer med funktionsnedsättning, unga som varken
studerar eller arbetar, pensionärer, personer med utländsk bakgrund och/eller andra personer som stått
utanför arbetsmarknaden under en längre period.

Vårt huvudproblem är att vi inte har de underlag som behövs för att skapa nya genomförandeprojekt som skall
förbättra vår förmåga att tillvarata befintliga arbetares och arbetssökandes kompetens och matcha mot
uppgifter i vår organisation utifrån att vi vill rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och förlänga
arbetslivet.

Vi bedömer att vi inte har utrett vilka förutsättningar och lösningsalternativ som finns för oss. Vi kan anta
att detta drabbar både kvinnor och män och att det riskerar att bli ett jämställdhetshetproblem. Vi menar
att lösningen ligger i att öka tillgängligheten på våra arbetsplatser men vi saknar den kunskap och
kompetens som krävs för att ta detta till nästa nivå – som är nödvändig för att lyckas med vår stora
kompetensförsörjningsutmaning. Samtidigt kan vi också lära oss mer om de metoder som finns för att särskilt minska risken för diskriminering på våra arbetsplatser.

Vi ansöker om medel till Förstudieprojektet inkluderande arbetsplatser under vilket vi har som huvudmål att arbeta fram de underlag som behövs för att skapa nya genomförandeprojekt som skall förbättra vår förmåga att tillvara befintliga arbetares och arbetssökandes kompetens och matcha mot uppgifter i vår organisation utifrån att vi vill rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och förlänga arbetslivet.

Under förstudien vill vi att projektgruppen ska:
- Läsa in sig på potentiella lösningar, tidigare projekt och forskningsrapporter som tidigare prövats med lyckade resultat
- Arbeta fram en analys som innehåller förslag på metoder och tillvägagångssätt för att möta det specifika problemet
- Utvärdera våra egna förutsättningar att möta utmaningen genom djupintervjuer, enkätsvar och statistik genom en swot-analys
- Ta fram en detaljerad problemformulering
- Genomföra en inventering och utvärdering av samverkansaktörer för att kunna välja de aktörer som kan ge mest nytta vid framtida genomförandeprojekt
- Arbeta fram ett förslag till projektplan. Arbetet skall ske enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach)
för att säkerställa att minst möta upp minimikraven från ESF+ i händelse av att resultatet skall användas för
att ansöka om stöd från programområde A eller D i framtiden.
- Genomföra en 4R-analys som ger en översiktlig bild av hur en verksamheten, ett projekt eller något annat styrs och finansieras och hur den bör förändras för att möta behoven för en viss grupp. I projektet kommer metoden att användas för att möta utlysningens villkor om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering både under projekttiden men också för att säkerställa att det underlag som tas fram har dessa principer som grund när underlagen skrivs.

Förstudieprojektet inkluderande arbetsplatser är noga förankrat i organisationen och personer med mandat att ta beslut i frågan har läst och godkänt ansökan.