22-025-S04 - Ångemodellen Unga

Diarienummer:
22-025-S04
Namn:
Ångemodellen Unga
Startdatum:
2023-04-01
Slutdatum:
2025-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002387
Projektägare:
ÅNGE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
84181
Stödmottagare ort:
ÅNGE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Ångemodellen Unga är en fortsättning och utveckling av Ånge kommuns långsiktiga arbete med att motverka långtidsarbetslöshet och utanförskap. Detta arbete har sin utgångspunkt i höga förväntningar på att människor vill och kan förändra sin situation. Kommunens tidigare projekt Ångemodellen visade att utanförskap på arbetsmarknaden och i samhällslivet i vuxen ålder har en mycket stark koppling till utanförskapet i tidig ålder.
Målgruppen för Ångemodellen Unga är kvinnor och män i ålder 13 till 29 som antingen har svag anknytning till skolan eller till arbetsmarknaden. Målgruppen unga som varken arbetar eller studerar är inte homogen utan är en grupp med olika individuella behov och individuell problematik.
Projektidén samt målgruppenssammansättning har tagits fram utifrån diskussioner mellan ansvariga tjänstemän och politiker i kommunen. Ansvaret för ungdomar som varken arbetar eller studerar är delat mellan olika parter och det genom samverkan som man kan hitta vägarna till återinkludering. Projektets arbetsmetod kommer att genomsyras av engagemang, individanpassat och flexibelt stöd, helhetssyn, uthållighet och långsiktighet samt brobyggande och tro på samverkan.
Målet för projektet är att bidra till att unga kvinnor och män ska efter projektets slut vara i utbildning eller närmare arbetsmarknaden med hjälp av individuellt anpassat stöd.
Efter avslutat projekt förväntar vi oss implementerad arbetsmodell samt en väl utvecklad samverkan mellan kommun, hemmet, vården och myndigheter och en samlad planering som verkar för individens bästa.