22-023-S05 - På spåret

Diarienummer:
22-023-S05
Namn:
På spåret
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2025-03-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002742
Projektägare:
LULEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97185
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Syftet med projektet är att förändra arbetssättet inom SFI studie väg 2 och de övriga delarna av verksamheten som arbetar med samma målgrupp dvs vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetssättet behöver bli mer träffsäkert och effektivt för att nå ett bättre resultat i form av genomströmning genom de olika insatserna som leder mot en avslutad gymnasial yrkesutbildning och fast förankring på arbetsmarknaden. De olika insatserna och yrkeskompetenserna som elever/deltagare i de här målgruppen möter från första början behöver få en tydligare arbetslivsperspektiv och yrkesorientering. Det krävs mer samordning mellan de olika insatserna och att det blir en "rödtråd" genom hela den tiden elever/deltagare får insatser under sin första etableringstid i Sverige. Detta kan åstadkommas genom att alla verksamheter som är delar av den här kedjan erbjuder vägledning och språkutvecklande arbetssätt som stöd och att målet är tydligt och klart att deltagarna ska nå en gymnasial yrkesutbildning och gå ut på arbetsmarknaden. SFI undervisning för målgruppen behöver också bli yrkesorienterad redan från första början och tydlig kopplad till fortsättning i form av de sk kombinationsutbildningar på gymnasienivå. Till slut kommer all undervisning som SFI elever i studieväg 2 så småningom bli yrkesorienterad och tydligt kopplat till arbetsmarknaden. Samarbete med de övriga aktörer, näringslivet och civilsamhället ska vara en bestående del av det här arbetssättet som kommer att finnas kvar även efter att projektet är avslutat. Idag avslutar en stor del av deltagarna i den här målgruppen inte sina SFI studier och ännu färre som är i behov av en gymnasialyrkesutbildning slutför den trots att mycket resurser från statlig och kommunal håll läggs på just den här målgruppen. Det krävs ett målinriktat och speciellt anpassat stöd och arbetssätt och ett högre grad av samverkan mellan olika aktörer för att det ska lyckas och det är det huvudsakliga syftet med vårt projekt.