22-023-S03 - DC Farmers ESF

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-023-S03
Projektägare organisationsnummer:
8970002898
Projektägare:
STIFTELSEN SUNDERBY FOLKHÖGSKOLA
Namn:
DC Farmers ESF
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2024-08-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
95442
Stödmottagare ort:
SÖDRA SUNDERBYN
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
25
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-023-S03

I Boden, liksom Norrbotten som helhet, är behovet av arbetskraft stort under de kommande åren. De stora etableringar som sker i Norrbotten och Västerbotten idag skapar många arbetstillfällen, men inte i huvudsak för dem som faktiskt är arbetslösa idag. Nya industrier växer upp och kräver sin arbetskraft och samtidigt blommar nya möjligheter upp i nyetableringarnas kölvatten. En sån möjlighet är den satsning på växthus i anslutning till värmealstrande industrier som växer fram. I Boden och Norrbotten finns en förhållandevis låg självförsörjningsgrad på livsmedel, särskilt när det gäller frukt och grönsaker, och det finns gemensamma regionala mål om att öka självhushållningsgraden. Här kan storskalig växthusodling i Boden vara en viktig pusselbit applicerbar på andra elintensiva industrier i Sverige och världen.
Det finns i dag ingen kultur eller tradition av storskalig växthusodling i Boden och det finns inte heller några etablerade ASF. Ett ASF med inriktning mot odling i de nya växthusen skulle därför vara ett viktigt tillskott till näringslivet och livsmedelsförsörjningen samtidigt som arbetstillfällen skulle skapas för människor som står långt från arbetsmarknaden.
Målet med projektet DC Farmers är att ett ASF startar i anslutning till projektet. För att nå dit kommer vi att arbeta med relativt liten grupp arbetslösa individer som vill undersöka möjligheterna att starta ett ASF. Vi kommer att arbeta enligt en utbildningsplan och med metoder som vi har använt tidigare vid start av ASF. Utbildningsplanen består av tre faser där deltagarna inledningsvis jobbar med självstärkande övningar, för att sedan övergå till att utbildas i växtodling och därefter jobba med affärsidé och affärsplan. Kring arbetet med att bilda ett ASF kommer ett partnerskap med viktiga stödaktörer att bildas och några av dem kommer också att delta i utvecklingen av affärsidén genom en samskapande process i ett Acceleratorteam.