22-023-S02 - Ready Steady

Diarienummer:
22-023-S02
Namn:
Ready Steady
Startdatum:
2023-01-30
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5563648160
Projektägare:
Urkraft ASF AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
93162
Stödmottagare ort:
SKELLEFTEÅ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
25
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Kortutbildade unga vuxna har mycket sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden än jämnåriga med längre utbildningar. Oavslutade studier eller kort utbildning är en stor riskfaktor för långtidsarbetslöshet, kriminalitet, missbruk, bidragsberoende, utanförskap och försämrad hälsa, speciellt för de elever som helt hoppat av gymnasiet och varken arbetar eller studerar. Förutom personligt lidande medför utanförskap stora kostnader för samhället.

I Skellefteå har man arbetat med att försöka förhindra detta på flera sätt. TExAS Studiecenter som Skellefteå kommun driver tillsammans med Urkraft är ett sådant exempel. Studiecentret har som syfte att stötta personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk ohälsa att få tillgång till och kunna fullfölja studier på gymnasiet, VUX, folkhögskola eller högskola/universitet.

Problemet med skolavhopp och att elever inte fullföljer gymnasium beror ofta på flera orsaker. Ofta har lärare och rektorer blivit varse om problematisk skolfrånvaro redan i grundskolan och det som skulle kunna komplettera redan befintliga verksamheter i Skellefteå är framför allt att fler tidiga insatser behöver utvecklas. Studiecentret i nuvarande form vänder sig till elever på gymnasium, Vux eller högskola men vi vill i detta projekt testa om metoden och arbetssättet skulle kunna användas för att minska skolfrånvaron i grundskolan och därmed minska risken för framtida skolavhopp.

I detta projekt vill vi därför utreda och testa om metoden Supported Education som används på TExAS Studiecenter kan vara ett arbetssätt som också fungerar på yngre elever i grundskolan för att komma tillrätta med problematisk skolfrånvaro och minska risken för framtida skolavhopp.

Vi vill också utreda om TExAS-modellen skulle kunna inkludera en stödstruktur för den Yrkesutbildning Komvux bedriver för att minska risken för avhopp och därigenom öka möjligheten för många att åter komma i arbete. TExAS-modellen skulle kunna ha en viktig funktion inom kortare yrkesutbildning där målgrupperna är personer som behöver stöd för att våga börja och slutföra sin utbildning. Särskilt den målgrupp som har ofullständig skolbakgrund och ännu inte ser sig som en blivande student igen.