22-021-S05 - Matcha & validera - modell för kompetenskapacitet

Diarienummer:
22-021-S05
Namn:
Matcha & validera - modell för kompetenskapacitet
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2023-12-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5565161782
Projektägare:
Argentis AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej


Vi har ett växande behov av arbetskraft samtidigt som vi i Arjeplog, likt många andra inlandskommuner, har en krympande befolkning. Vi har behov både av att bli fler ivånare och fler arbetstagare med "rätt" kompetens. Dessutom är utbildningssystemet snårigt och kräver ofta långsiktig planering, vilket inte riktigt går hand i hand med näringslivets behov som ofta uppstår mer akut. Här vill vi bryta ny mark, genom att se om vi i bred lokal samverkan kan hitta modeller för smarta, hållbara sätt att utbilda. Tanken är att utgå från reell kompetens och genom validering bygga en individanpassad studieplan för att kunna kompetensförsörja företagen och möta deras behov. Där vi i första hand kommer att fokusera på olika typer av maskinförarutbildningar samt körkortsbehörigheter, kopplat till de stora näringarna vi har i vår kommun där fordonstestbranschen är en stor arbetsgivare.
Arjeplog brottas med befolkningsminskning samtidigt som företagens behov av arbetskraft ökar. Arjeplog hade i januari 2022 Sveriges lägsta arbetslöshet, vilket ger en ekvation som inte går ihop. Vi har dessutom en arbetsmarknad som påverkas enormt av de investeringar som sker längs norrlandskusten samt nya gruvetableringar.
Vi ser också att vi ur ett jämlikhets/jämställdhetsperspektiv skulle kunna få fler unga, utlandsfödda och kvinnor att utbilda sig om systemet var mer anpassat, då vår kartläggning visar att det ofta är tanken på att tvingas flytta eller pendla långa avstånd som avskräcker från att skaffa vidareutbildning, ökad kompetens eller olika typer av körkortsbehörigheter. Att i trygg miljö på hemmaplan, i samverkan med lokala aktörer som man känner/känner till och dessutom med sin arbetsgivare som samarbetspart utbilda sig, tror vi kan vara ett sätt att öka andelen unga, utlandsfödda och kvinnor med olika typer av maskinförarutbildningar och körkortsbehörigheter för tyngre fordon.
Förutom bred lokala samverkan mellan utbildning, näringsliv, Arjeplogs Kommun, lärcentra, näringslivsenheten och våra lokala företag kommer vi att samarbeta med aktörer som redan idag är duktiga inom området. Som kan guida, tipsa ge råd och/eller samverka med oss, tex Lärcentra, Trafikskolor och gymnasieskolor i våra grannkommuner som idag erbjuder denna typ av utbildning till privatpersoner. Vi har också dialog med Transportstyrelsen för att säkerställa att vi följer skolplan och satta reglementen.
Oavsett var i landet man bor ska det finnas tillgång till olika typer av utbildning. Vilket även bidrar till att möta behoven av kompetens och kompetensutveckling som följer av de stora företagsetableringarna och samhällsutvecklingen i Västerbotten och Norrbotten.
Därför vill vi samverka lokalt för att bygga ett kompetenshöjande system som är hållbart på både lång och kort sikt, i nära samarbete med våra lokala företag där matchning och validering är "keyfaktors" för att lyckas.