22-021-S02 - Green Future Competence - Boden Luleå

Diarienummer:
22-021-S02
Namn:
Green Future Competence - Boden Luleå
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2025-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002742
Projektägare:
LULEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
97185
Stödmottagare ort:
LULEÅ
Interventionstyp:
175
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Den pågående gröna samhällsomställningen i norra Norrland kommer att ge upphov till omfattande arbetskraftsbehov under en längre tid. Nya etableringar och en stark arbetsmarknad gör att arbetskraftsbehoven framgent succesivt kommer att öka inom samtliga branscher och sektorer. På sikt finns möjligheter för nya branscher och näringar att etablera sig i regionen, vilket gör kompetensförsörjningsfrågan levande och komplex. De befintliga, strukturella förutsättningarna att omhänderta det exponentiellt ökade kompetensbehovet är i behov av utveckling.

Boden och Luleå kommun har sedan lång tid utvecklat en samverkan inom olika områden. Till följd av en rad positiva händelser, bland annat offentliggörande av etablering inom grön omställning, fördjupades samarbetet mellan kommunerna ytterligare. Målsättningen är att kommunerna gemensamt ska vara föregångsregion i den hållbara samhällsomställningen. För att detta ska bli möjligt krävs extraordinära insatser på relativt kort tid. De övergripande målen för projektet är att skapa en gemensam plattform och samordningsstruktur för kompetensförsörjning för att nå en sömlös och effektiv kompetensförsörjningsprocess i den gemensamma arbetsmarknadsregionen Boden Luleå. Vidare ska projektet bidra till att arbetsmarknadsregionen blir ett nav för tillväxt genom stabil kompetensförsörjning samt att öka attraktionskraften för Boden Luleå.