22-020-S06 - Nycklar

Diarienummer:
22-020-S06
Namn:
Nycklar
Startdatum:
2023-02-28
Slutdatum:
2023-11-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002759
Projektägare:
PITEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagare ort:
PITEÅ
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Drygt 140 ungdomar I Piteå och Älvsbyn mellan 16 - 20 år finns registrerade som gymnasieavhoppare, 2022. Av dem saknar drygt 30 individer helt och hållet studie- och arbetsfrämjande insatser på kommunal och statlig nivå. Den här gruppen ligger i riskzonen för att övergå till UVA:s (unga som varken arbetar eller studerar). I Sverige finns flera framgångsrika kommunala samarbeten som har lyckats väcka intresset för kombinationen av formellt och icke-formellt lärande hos dessa ungdomar. Regeringens utredningar under 10-talet påvisar vikten av samtidiga insatser i kombination med god interkommunal organisationssamverkan. I Piteå och Älvsbyn görs flera goda insatser på olika håll men det centrala i problemformuleringen är att de inte görs i gemensam regi. Bristen på samverkan är därmed tydlig.

Förstudien Nycklars mål är att identifiera och arbeta med samverkansglapp och behov av organisationsförändringar i KAA-arbetet, samt identifiera och eliminera eventuella hinder för deltagarnära aktiviteter som springer ur individernas önskemål om alternativt lärande.
För att på bästa sätt samla relevanta projektaktörer, ingår Piteås och Älvsbyns kommuner vuxenutbildningar, arbetsmarknadsenheter och gymnasieskolor Strömbackaskolan och Älvåkraskolan i förstudien. Under projekttiden ska respektive kommuns KAA-verksamhet genomlysas, totalt 30 djupintervjuer av UVA:s ska ske och projektgruppen ska genomföra gemensamma studiebesök för sammanhållen kompetensutveckling. Kommunerna behöver stå rustade i metod- och organisationsutveckling, inför nationella förändringar som kan komma göras i glappet som uppstått i övergången mellan gymnasium och vuxenutbildning. Där är UVA:s en mycket central målgrupp.