22-020-S01 - FOSiR10 Fördjupad Organisatorisk Samverkan R10

Diarienummer:
22-020-S01
Namn:
FOSiR10 Fördjupad Organisatorisk Samverkan R10
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2023-11-01
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002635
Projektägare:
LYCKSELE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
92181
Stödmottagare ort:
LYCKSELE
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Bakgrund och förutsättningar
Region 10 är en frivillig sammanslutning av 10 inlandskommuner i Norrbotten och Västerbottens inland där kommunerna samverkar i syfte att förbättra förutsättningarna för utveckling, attraktionskraft och tillväxt. Våra kommuner upptar 1/7 av Sveriges yta och här bor ca 0,5 % av Sveriges befolkning.

Samverkan
Region 10:s samverkan sträcker sig över ett decennium och vårt arbete består av både funktionell samverkan och gemensamt påverkansarbete, både regionalt och nationellt. Funktionell samverkan sker mellan kommunerna i ledningsnätverken kommunchefer, näringslivs-, social-, skol-, HR-,och tekniska chefer samt nätverket för kommunikatörer och gruppen som arbetar med inflyttningar i vår region. När det gäller påverkansarbete lyfter vi utmaningar vi har som är glesbygdsrelaterade till region, regering och media för att förändra och skapa de bästa förutsättningarna för de som bor, arbetar och driver företag i Region 10.

Utmaning
Alla våra kommuner är glesbygdskommuner som, de flesta under en längre tid har tappat invånare. För att klara det kommunala uppdraget och kunna ge kvalitativ service till våra invånare, barn, kvinnor, män med svensk och utländsk bakgrund, behöver vi hitta nya arbetssätt.

Vi har en låg arbetslöshet, höga pensionsavgångar och nästan ingen inflyttning till vår Region, vilket gör att vi har svårt att rekrytera. Att hitta spetskompetens är svårt och ofta är tjänsterna delade i flera mindre uppdrag då kommunerna är för små för heltidsanställningar. Detta gör att vi har "mångsysslare" inom våra verksamheter, men sällan har möjlighet till spetskompetenser. I förlängningen är det svårt att rekrytera personal då tjänsterna ofta är spretiga.

Målsättning med förstudie
Förutom att vi är otroligt sårbara, har medarbetare med dessa delade tjänster ett väldigt splittrat arbete som kan skapa stress och ohälsa. Vi vill gärna kunna erbjuda våra anställda ett sunt och hållbart arbetsliv samt erbjuda dem vidareutbildningar för utveckling och ett livslångt lärande. För att behålla medarbetare och locka nya, behöver vi bli attraktivare arbetsgivare. Detta genom att renodla tjänster, kompetensförsörja, ge möjligheten till ett hållbart och gott arbetsliv samt förstärka samverkan över kommun och länsgränser.

Målet med förstudien är att beskrivit nuläget i våra kommuner, att ha identifierat och kartlagt var de största behoven till organisatorisk samverkan finns i våra kommuner och hur vi ska ta arbetet vidare i ett genomförandeprojekt.

Vi önskar i förstudien att ha hittat verktyg för en framtida struktur gällande organisatorisk samverkan i Region 10 och att ha hittat vägar som i ett genomförandeprojekt kommer att höja kvaliteten på servicen till våra medborgare och skapa attraktivare arbetsplatser för våra anställda. Vi önskar att i denna förstudie titta djupare på ojämlikheter mellan våra kommuner och andra kommuner både inom våra egna Regioner och nationellt, för att kunna belysa de utmaningar vi har och för att få de verktyg och förutsättningar som behövs för att utföra det kommunala uppdraget.