22-019-S15 - Stärkta förutsättningar för unga med IF

Diarienummer:
22-019-S15
Namn:
Stärkta förutsättningar för unga med IF
Startdatum:
2022-12-01
Slutdatum:
2025-11-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000265
Projektägare:
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
127
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Problembeskrivningen tar sin utgångspunkt i två stora utmaningar som lyfts av representanter i Göteborgsregionens särskolenätverk - övergången mellan anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola samt övergångarna mellan anpassad gymnasieskolas nationella program och arbetslivet. När det kommer till övergången mellan anpassad grundskola och anpassad gymnasieskolan handlar det i hög grad om att eleverna inte har fått redskapen att genomföra välgrundade studie- och yrkesval och när det kommer till övergången mellan anpassad grundskola nationella program och arbetslivet handlar det i hög grad om att det är få elever som får en anställning efter avslutad utbildning. Detta speglas också i statistik som visar på att personer med funktionsnedsättning har en lägre sysselsättningsgrad än övriga i befolkningen. Trots vikten av välgrundade studie- och yrkesval för att skapa förutsättningar för fullföljda studier och i förlängningen en etablering på arbetsmarknaden får studie- och yrkesvägledningen inte det genomslag och det utrymmet i undervisningen som lagstiftaren avsett. Prao och apl ses som viktiga verktyg i att förbereda unga inför kommande studie- och yrkesval och för det framtida arbetslivet, men lärare upplever platsanskaffningen som oerhört utmanande och tidskrävande. Konsekvenserna blir att många individer istället hamnar inom daglig verksamhet, detta trots att de nationella programmen inom anpassad gymnasieskolan har en tydlig yrkesinriktning. Alternativt hamnar många av ungdomarna utanför arbetsmarknaden. Utmaningar som lyfts i problemformuleringen har framkommit på såväl regional nivå som nationell nivå och skulle därför gynnas av att ta ett större grepp kring frågan. Projektet "Stärkta förutsättningar för unga med IF" arbetar för att unga med en intellektuell funktionsnedsättning ska få stärkta förutsättningar att etablera sig i arbetslivet. Genom projektet samverkar SPSM, skola, arbetsliv och andra viktiga aktörer kring att finna nya arbetssätt och metoder som ska bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och enklare övergångar från skola till arbetsliv för målgruppens ungdomar. Vidare så önskar man genom projektet att dela erfarenheter, finna nya vägar och sprida kunskap i hela landet.