information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-019-S11 - Etableringslyftet

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-019-S11
Projektägare organisationsnummer:
2120000019
Projektägare:
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
Namn:
Etableringslyftet
Startdatum:
2022-12-31
Slutdatum:
2025-12-30
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
19480
Stödmottagare ort:
UPPLANDS VÄSBY
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
150
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-019-S11

Hög och långvarig arbetslöshet bland nyanlända och andra utrikesfödda, i synnerhet bland kvinnor, är ett stort problem för både individerna och samhället. På samma sätt har den ökande segregationen mycket negativa effekter. Om man inte löser problemen med kompetensförsörjningen hotas både tillväxt och välfärd.

Några av orsakerna till problemen står att finna i nyanländas och utrikesföddas ibland bristande kunskaper i svenska, deras ofta korta utbildningsbakgrund samt att de inte möter arbetsmarknadens krav. Vidare tillgodoses inte arbetsgivarnas rekryteringsbehov i önskvärd utsträckning. Till detta läggs det faktum att de aktörer som har till uppgift att stödja målgruppen i etableringen på arbetsmarknaden och i samhället arbetar utifrån olika regelverk, samtidigt som samverkan och samordningen runt individerna är bristfällig. För att individerna ska klara av de krav och förväntningar som finns från myndigheter och arbetsgivare behöver målgruppen ett anpassat och samordnat stöd som inte finns i rådande system. Oklarhet råder kring hur kommuner och Arbetsförmedlingen med sina leverantörer ska samverka effektivt kring målgruppen och dess behov.

Konsekvenserna av problematiken leder till att individers potential inte tas till vara och deras förutsättningar att försörja sig själva begränsas. De blir inte delaktiga i samhället och får inte samma möjligheter. Misstro riskerar att uppstå mellan grupper. Kvinnor är särskilt utsatta. Kostnader för stat och kommun ökar.

Projektet syftar till att påskynda utrikesföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden samt minska segregationen. Arbetsgivares förutsättningar att anställa ska stärkas. Med ett anpassat och holistiskt stöd som utgår från individens förutsättningar och behov ska deltagarna ges möjligheter att närma sig arbetsmarknaden. Stödet beaktar språk och kultur och har drag av case managermetodiken och pågår integrerat med andra insatser från kommun, Arbetsförmedlingen och dess leverantörer. Samverkan mellan aktörerna som arbetar med målgruppen ska utvecklas och stärkas bland annat genom att erbjuda insatser utifrån individernas behov snarare än utifrån vilken organisation de kommer från. På organisationsnivå avser projektet skapa en ändamålsenlig organisering mellan kommunerna. På sikt förväntas fler i målgruppen etablera sig på arbetsmarknaden, kompetensförsörjningen stärkas och segregationen motverkas.