22-019-S10 - Kraftsamling för ökad ungdomssysselsättning

Diarienummer:
22-019-S10
Namn:
Kraftsamling för ökad ungdomssysselsättning
Startdatum:
2022-12-31
Slutdatum:
2025-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024265590
Projektägare:
STIFTELSEN REACH FOR CHANGE
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10313
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Att ha ett arbete är inte en självklarhet för många unga. Brist på kunskap och förebilder, bristande processer, fördomar och segregation är bara några av de många utmaningar som en ungdom kan möta för att få ett jobb. Detta speglas i den ökande ungdomsarbetslösheten i Sverige sedan 2019, där särskilt unga inom socioekonomiskt utsatta områden drabbas hårdast. Samtidigt finns det sociala entreprenörer som sitter på lösningar för detta, men som ofta brottas med att få till långsiktigt finansiellt hållbara modeller för att lyckas med spridning av dessa.

Detta projekt ser en effektiv tvärsektoriell samverkan som lösning på dessa utmaningar, en samverkan som främjar en mer jämställd och icke-diskriminerande arbetsmarknad för unga. De inblandade intressenterna har alla potentialen att tillsammans lösa sociala problem på ett effektivt sätt, men finner svårigheter i att förstå och utnyttja respektive parts förutsättningar, styrkor och svagheter. Projektet är en påbyggnad av ett tidigare projekt finansierat av Delegationen mot segregation, i vilket Reach for Change och Right To Play var deltagande aktörer, för att få insikt i befintliga barriärer och utveckla förslag på nya potentiella samverkansmodeller. Tillsammans med Eskilstuna kommun vill vi nu testa och ta fram en effektiv samverkansmodell möjlig för implementering och spridning i flera kommuner.

Projektet för samman Eskilstuna kommun, en modig kommun i framkant som vill hitta en konkret lösning på detta brinnande problem, och Right To Play Sverige, en växande organisation med en beforskad och fungerande metod för ungdomsinkludering samt arbetsmarknadsinsatser. Partnerskapet koordineras av Reach for Change, den huvudsökande parten, en organisation med erfarenhet av att främja tvärsektoriell dialog kopplad till spridning av social innovation i Sverige. Denna gemensamma kraftsamling kommer adressera de individuella och organisatoriska utmaningarna för unga långt från arbetsmarknaden. Workshops och kapacitetsutvecklande aktiviteter kommer föra samman unga ledare och deltagare för att skapa en stärkande attityd och självkänsla för att ta sig an arbetslivet. Genom att konceptualisera, testa och sprida samverkansmodellen hoppas vi kunna visa på att det går att genom effektiv samverkan komma tillrätta med den ökande ungdomslösheten. Vi vill genom denna ambitiösa målsättning inspirera andra till innovativa arbetssätt i effektiv samverkan, och ser en stor potential för spridning till andra kontexter och geografiska platser.