information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-018-S01 - Kompetenscenter för social innovation

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-018-S01
Projektägare organisationsnummer:
2021004920
Projektägare:
MALMÖ UNIVERSITET
Namn:
Kompetenscenter för social innovation
Startdatum:
2022-12-15
Slutdatum:
2025-12-30
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Ja
Projektnummer:
22-018-S01

Ansökan strategisk insats – kompetenscenter för social innovation

BAKGRUND
EU-kommissionen och andra centrala samhällsaktörer i EU och Sverige betonar att social innovation krävs för att lösa komplexa samhällsutmaningar såsom arbetslöshet, ohälsa och segregation (se t.ex. BEPA 2010, European Commission 2021EU-kommissionen identifierade ett sådant behov i planeringen av ESF+ och finansierade därför nationella kompetenscenter för social innovation i flertalet medlemsländer, inklusive Sverige (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes).

Även Svenska ESF-rådet har identifierat att det i Sverige råder brist på systematiskt stöd för att skapa effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer i genomförandet av ESF+. Det finns ett behov av att på nationell nivå skapa stödstrukturer i form av verksamhetsstöd till projekt inom programområde E, social innovation. Stödet kan genom att aggregera, analysera och sprida resultat och goda exempel göra det möjligt för aktörer att driva och växla upp projekt finansierade inom programområdet, och även främja ekosystemet för sociala innovationer. Det huvudproblem detta projekt vill lösa är just bristen på ett sådant systematiskt stöd för att skapa effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer i genomförandet av ESF+. Dessa sociala innovationer kan i sin tur bidra till att lösa de komplexa samhällsutmaningar som är kopplade till arbetslöshet, ohälsa och segregation.

Projektet är utformat för att möta följande behov och underliggande orsaker till huvudproblemet:
1. ESF-projekt behöver bättre verktyg och kunskap för att skapa effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer
2. Brist på strukturellt stöd för tvärsektoriell samverkan i social innovation
3. Behov av samverkan och innovativa arbetsformer hos förvaltande myndighet
4. Innovativa resultat aggregeras och implementeras inte och påverkar därför inte varaktigt strukturer och regelverk.
5. Det råder brist på modeller för att mäta och synliggöra nyttan med innovativa ESF-projekt
6. Bristfällig koppling mellan ESF-projekt och ekosystemet för social innovation
7. Målgrupper som berörs av samhällsutmaningar medverkar sällan i ESF-projekt, vilket minskar förutsättningarna för att sociala innovationer möter deras behov och förutsättningar

Avsaknaden av ett stödsystem för effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer i genomförandet av ESF+ kan bidra till att individer får sämre förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden pga "uteblivna" innovativa och effektiva lösningar samt att genomförandet av ESF+ genomförs mindre effektivt, att färre sociala innovationer utvecklas och därför sämre förutsättningar att nå mål för programmet. ESF projektens potential uppfylls inte. Ekosystemets aktörer får sämre förutsättningar att bidra till effektiva, varaktiga och värdeskapande lösningar i genomförandet av ESF+. Det innebär också att ekosystemet i sin tur inte tillvaratar resultat och erfarenheter från ESF-projekt.

Projektets lösning på huvudproblemet är att fortsätta den påbörjade etableringen av ett nationellt kompetenscenter för social innovation i Sverige. Det bidrar till det övergripande projektmålet- att en stödfunktion har etablerats som främjar effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer på arbetslivsrelaterade samhällsutmaningar i genomförandet av ESF+. Det innebär att:
• Det befintliga kompetenscentret för social innovation har vidareutvecklats och stärkts, vilket leder till att ESF+ genomförs mer effektivt.
• Aktiv tvärsektoriell samverkan kring genomförandet av ESF+ har stärkt det nationella ekosystemet för social innovation i Sverige.
• ESF-projektens lösningar har mött och möter utmaningar och behov gällande social inkludering, arbetsmarknad, utbildning, kapacitetsuppbyggnad inom ESF:s målområden av etablering och återinträde på arbetsmarknaden samt ekonomisk utsatthet.
• Kunskapsinspel, aktiv samverkan och inkludering kring genomförandet av stödfunktionen har främjat jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering i genomförandet av ESF-projekt, samt förbättrat anställningsbarheten och utvecklingspotentialen för missgynnade grupper på arbetsmarknaden.
• En stödfunktion finns etablerad som lever vidare efter projektets avslut.

Kompetenscentret för social innovation kommer att erbjuda följande stödinsatser:

1. STÖD TILL PROJEKT
• Projektstödjande klusterkoalitioner
• Coachande stöd till enskilda projekt
• Årliga konferenser med focus på lärande och kunskapsspridning
• Samverkan och kunskapsutveckling kring stöd till projekt sker löpande med övriga kompetenscenter i Europa, samt med det europeiska kompetenscentret för social innovation

2. STÖD TILL KUNSKAPSACKUMULERING OCH RESULTATSPRIDNING
• Klusterutvärderingar
• Kunskapsackumulering från klusterkoalitioner och klusterutvärderingar sammanfattas i en årlig rapport
• En modell utvecklas för utvärdering av social innovation i ESF-projekt
• Resultatspridning och kunskapsaggregering genom de årliga konferenserna
• Nationell och transnationell kunskapsutveckling kring stödområdet

3. STÖD TILL ESF-RÅDET OCH ANDRA NYCKELAKTÖRER FÖR ATT STÄRKA SOCIAL INNOVATION I GENOMFÖRANDET AV ESF+
• Workshops och analysstöd inför utlysningar för att stärka sociala innovation, tvärsektoriell samverkan och målgruppsmedverkan i projektgenomförandet.
• Lärtillfällen med fokus på att främja socialt innovativa arbetssätt
• Lärandeutbyten i form av möten/workshops med andra finansiärer av social innovation
• ESF-rådets personal kopplas till ekosystemet för social innovation
• Samverkan och kunskapsutveckling kring stöd sker löpande med övriga kompetenscenter i Europa

4. STÖD TILL EKOSYSTEMET FÖR SOCIAL INNOVATION I GENOMFÖRANDET AV ESF+
• Rundabordssamtal genomförs för att ta fram en strategi för att stärka ekosystemet för social innovation i Sverige
• Löpande dialog för att samordna ekosystemets aktörer kring den långsiktiga etableringen av ett kompetenscenter/stödfunktion som möjliggör effektiva, varaktiga och värdeskapande sociala innovationer i ESF och övriga ekosystemet.
• Ekosystemets centrala aktörer involveras i de årliga konferenserna
• Tvärsektoriellt nätverkande och samverkan sker på nationell och transnationell nivå.
• Transnationellt erfarenhetsutbyte kring att stärka ekosystemet sker löpande med övriga kompetenscenter för social innovation i Europa, samt med det europeiska kompetenscentret för social innovation.
• Ekosystemet för social innovation bidrar till att säkerställa involvering av målgrupper.
• En löpande process ska finnas kopplat till styrgruppsarbetet för att involvera projektets samarbetsparter i ett långsiktigt ägarskap av projektets resultat.


SAMARBETSPARTER I PROJEKTET
Följande samarbetsparter finns i projektet:
• Mötesplats social innovation, Malmö universitet, projektägare
• Nationella nätverket för samordningsförbund
• Region Örebro län – Partnerskapet för social innovation

Utöver dessa samarbetsparter finns ett stort antal aktörer som uttryckt intresse för samverkan kring kompetenscentret för social innovations arbete. Dessa beskrivs i ansökan som helhet.