22-017-S03 - Samverkan för barns rätt till lek, vila & fritid

Diarienummer:
22-017-S03
Namn:
Samverkan för barns rätt till lek, vila & fritid
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001124
Projektägare:
MALMÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
700
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I Sverige växer en femtedel av alla barn upp i relativ barnfattigdom. Barn som växer upp i socialt utsatta områden drabbas i högre utsträckning än barn som växer upp i tryggare mer välmående områden. I Malmö finns det flera områden med låg socioekonomi. I dessa områden finns en hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå hos den vuxna befolkningen. Det finns stor andel hushåll med barn som uppbär försörjningsstöd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och är trångbodda.
En av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett barns uppväxt är att kunna genomföra sin skolgång med fullständiga betyg från grundskolan och kunna genomföra ett nationellt program på gymnasiet. En gymnasieexamen är en förutsättning för ett social självständigt liv med egen försörjning, god hälsa och utveckla positiva sociala kontakter. Grundskolans organisering är en viktig faktor för att barn ska klara sin skolgång, men i utsatta områden krävs mer än en välfungerande skola. Tre av de områden som angetts ha låg socioekonomi återfinns på polisens lista av särskilt utsatta områden; Södra Sofielund (Seved), Rosengård och Hermodsdal -Nydala – Lindängen. Barn och unga från två av dessa områden kommer stå i fokus för det här projektet; Sofielund och Rosengård.
Kommunens gemensamma bild är att en hög andel barn i områdena med låg socioekonomi inte går vidare från grundskolan till nationella program i gymnasiet och att färre barn är inskrivna på fritidshem. Andelen barn som deltar i föreningslivet är låg, och ännu lägre bland flickor mellan 12-18 år. I kunskapssammanställningen Risk och skyddsfaktorer – vad vet vi? Och vad kan vi göra med kunskapen? Beskrivs flera skyddsfaktorer som bidrar till att stärka barnens möjlighet att klara sin skolundervisning. En av dessa skyddsfaktorer i barnets liv, och som andra samhällsaktörer kan bidra till att stärka, är organiserade fritidsaktiviteter med positiva vuxna förebilder.
Det finns idag en stor grupp barn mellan åldrarna 8–18 år i Sofielund och Rosengård som inte nås av vuxenledda aktiviteter på sin fritid. Barnen hänvisas i stället till det offentliga rummet, som utgörs av gator, torg och andra platser. I det offentliga rummet i dessa områden råder både kriminalitet och missbruk. Barn och unga, boende i Sofielund, vittnar om en öppen narkotikahandel kring deras skolmiljö och att det finns en risk att hamna i kriminalitet.
Det är tydligt att Barn och unga i Malmö har ojämlika uppväxtvillkor och att barn i Sofielund och Rosengård har sämst förutsättningar idag till att få sina rättigheter tillgodosedda. Samtliga av projektets aktörer är eniga om att barnens rättigheter behöver stärkas. Projektet ska medverka till att stärka barnet i sin kunskap om barnkonventionen och sina rättigheter, samt ta fram en arbetsform för ökad måluppfyllnad av barnets rättigheter utifrån ett barnrättsperspektiv.