22-017-S02 - Järva resurs fritid

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-017-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120000142
Projektägare:
STOCKHOLMS KOMMUN
Namn:
Järva resurs fritid
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2025-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Ja
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
300
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-017-S02


En hög andel barn och unga 6-17 år i Stockholms stads särskilt utsatta områden Husby, Rinkeby och Tensta, har ett lågt deltagande i strukturerade, vuxenledda fritidsaktiviteter. Dessa barn befinner sig i riskzon för ökad fysisk och psykisk ohälsa, för olika former av sociala problem, att socialiseras in i kriminalitet och ett långvarigt framtida utanförskap.

Stadsdelsområdena är rika på mångfald, men har också stora utmaningar med segregation och skillnader i hälsa och övriga livsvillkor. Majoriteten av befolkningen i stadsdelsområdena har utländsk bakgrund. Flera faktorer samverkar och bidrar till lågt deltagande i strukturerade, vuxenledda fritidsaktiviteter efter skoldagens slut. Det rör sig om ekonomiska faktorer, brist på kunskap om vikten av en aktiv fritid, brist på information om utbud, aktiviteters otillgänglighet samt bristande tillit till myndigheter eller att man lever i en hederskontext.

En aktiv fritid kan bidra till en positiv hälsoutveckling. Delaktighet och betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen kan också verka skyddande under uppväxtåren. Fritidsaktiviteter kan även vara positiva för barn och ungas identitetsutveckling, självkänsla, social kompetens och problemlösningsförmåga.
Projekt Järva resurs fritid ska i samarbete med den övriga offentliga sektorn och civilsamhället i syfte att främja tillgängligheten till och öka målgruppens deltagande i strukturerade, vuxenledda fritidsaktiviteter efter skoldagens slut.

Projektet ska genom sina aktiviteter bidra till en meningsfull fritid och trygg skolgång, ökad
socialgemenskap, förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga i Husby, Rinkeby och Tensta. Projektet ska också bidra till minskat antal skolavhopp och minska risken för socialisering in i kriminalitet bland barn och unga i Tensta, Husby och Rinkeby.

Projektets mål är att stärka barns fritid och sociala gemenskap samt bidra till förbättrade möjligheter att klara skolan.

Målgruppen är flickor och pojkar, icke-binära samt personer med transerfarenhet 6-17 år bosatta i Husby, Rinkeby och Tensta som saknar strukturerad vuxenledd fritidsaktivitet. Målgruppen har olika förutsättningar och behov beroende på kön, könsidentitet, ålder, bakgrund (familjeförhållanden, barn som är inrikes- eller utrikesfödda och/eller har utrikesfödda föräldrar) och funktionsnedsättningar.
Projektet kommer vara särskilt uppmärksam på att nå ut till flickor och öka deras deltagande i
strukturerade vuxenledda fritidsaktiviteter. Projektet kommer att ta hänsyn till och uppmärksamma samtliga diskrimineringsgrunder i alla beslut som tas.

Järva resurs fritid ska arbeta med följande saker för att öka barns delaktighet i meningsfulla fritidsaktiviteter.

1. Samordning och samverkan med relevanta samarbetspartners som erbjuder barn och unga strukturerade vuxenledda fritidsaktiviteter och/eller möter barn och unga.
2. Ålders- och behovsanpassad information och rådgivning till målgruppen barn, unga och deras vårdnadshavare/föräldrar.
3. Ålders- och behovsanpassat stöd till barn, unga och deras vårdnadshavare samt lotsning till verksamheter som erbjuder strukturerade vuxenledda fritidsaktiviteter.