information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-016-S05 - KOD - Kompetensutveckling och digitala arbetssätt

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-016-S05
Projektägare organisationsnummer:
2321000172
Projektägare:
REGION VÄSTMANLAND
Namn:
KOD - Kompetensutveckling och digitala arbetssätt
Startdatum:
2023-01-02
Slutdatum:
2024-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
72189
Stödmottagare ort:
VÄSTERÅS
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1850
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-016-S05

Digitaliseringen håller en snabb förändringstakt och utvecklingen är omfattande – vi hänger inte med i utvecklingen
Offentlig verksamhet är inne i en omfattande digital förändringsresa där både centrala och verksamhetsspecifika flöden och processer behöver omformas och skapas utifrån de nya förutsättningarna. Befintliga verksamhetssystem är i stort behov av förnyelse och utveckling har pågått de senaste åren. För att hänga med i den takt som detta sker i behöver ett arbete göras för att på ett säkert och effektivt sätt införa de nya IT-systemen och de processer och arbetsformer som kommer ut av detta. I detta projekt vill vi genomföra utbildningsinsatser, anpassade till skola, vård och omsorgens behov och professionerna inom både skola, vård och omsorg då den digitala förändringsresan berör många funktioner och roller i dessa verksamheter. Det finns många utmaningar på vägen som kommer att behöva hanteras men det kommer också finns många möjligheter.
Pandemin har utan tvekan påskyndat digitaliseringen och utan utjämnande åtgärder i form av kompetenshöjande insatser riskeras ett ökat digitalt utanförskap för ett flertal individer. Den digitala kompetensen blir ett måste för att klara av arbetet. Pandemin satte fokus på det faktum att avsaknaden av digital kompetens påverkar individens anställningsbarhet samtidigt som det språkliga och det digitala utanförskapet förstärks.
Effekter av digitaliseringen och teknikutvecklingen tillsammans med behovet av kompetensutvecklingsinsatser beror inte bara på svårigheter förknippade med den nya teknikens tillgänglighet utan lika mycket på medarbetares förmåga och egen nyfikenhet att använda tekniken. Det räcker inte längre att bara hänga med, koppla upp sig och lyckas följa instruktioner. I dag ska många även kunna hålla i alla olika delar av de digitala mötena; fungera som systemadministratör, följa mailtrådar, göra kalenderbokningar etc. Att arbeta inkluderande med alla deltagare är viktigt. Möjligheten att delta i ett möte digitalt har ökat tillgängligheten mycket under pandemin men ledarskapet i hybrida möten är avgörande för delaktighet och inflytande och något som våra ledare behöver utveckla.
Det övergripande målet är att digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara av både anställd och organisation och leda till utveckling av verksamheten. Efter projektet har deltagande organisationer ökat den digitala kompetensen för ledare, medarbetare och i organisationen som helhet. Vidare använder deltagande organisationer sig av digitala verktyg i större utsträckning och på ett tryggare och säkrare sätt.

Projektet delmål:
1. Ökad digital kompetens för ledare i skola och inom vård och omsorg.
Vi vill med detta mål ge kunskaper till ledning att kunna leda och styra digitaliseringen på arbetsplatsen samt se till att kunskapsnivåerna höjs för hela organisationen. Målet innebär också att ledarskapet ska kunna arbeta inkluderande i en digital vardag.
2. Ökad digital kompetens för medarbetare i skola och inom vård och omsorg.
Medarbetare i skola och inom vård och omsorg ska känna sig bekväma med nya digitala arbetssätt och kunna nyttja den hjälp som digitala verktyg kan ge på ett rättssäkert och effektivt sätt.
3. Verktyg för organisationer och deltagare att arbeta med livslångt lärande i en lärande organisation.
För att digitaliseringen av verksamheterna ska ta fart och fortsätta utvecklas behöver organisationerna som deltar i projektet öka kunskaperna om hur organisationen blir en lärande organisation och se till hur utvecklingen bör fortsätta.
4. Organisationerna har en ökad kunskap om jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet.
Vård och omsorgen och skolan har en tradition av att vara en könssegregerad arbetsplats och digitala verktyg och plattformar utvecklas ofta av män. Vi vill genom att belysa de horisontella principerna och utbilda inom detta öka intresset även för kvinnor att våga utveckla digitala arbetssätt och verktyg för detta samt hur de digitala verktygen kan skapa en ökad tillgänglighet och inkludering.

De huvudsakliga aktiviteterna i projektet kommer att vara utbildningsinsatser men också seminarium, mötesplatser och workshops för att dela lärandet och möjliga lösningar på utmaningarna.

För de utbildningar som ska upphandlas förs en dialog med kommunerna, listan nedan är preliminär och ger en bild av efterfrågan.

Det finns även tillgängligt utbildningsmaterial och metoder för hur man kan arbeta med ökad digital kompetens i organisationer. Där det är möjligt kan sådana användas.