22-015-S13 - Destination Jobb

Diarienummer:
22-015-S13
Namn:
Destination Jobb
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7696064646
Projektägare:
Competence Sverige ekonomisk förening
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
72215
Stödmottagare ort:
VÄSTERÅS
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
2140
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Destination Jobb är ett samverkansprojekt mellan Competence, Arboga kommun, Västerås kommun och Köpings kommun med Competence som projektägare. Projektet ska bidra till att fler unga etablerar sig på arbetsmarknaden och därigenom underlätta Västmanlands kompetensförsörjning samt minska risken för individuellt utanförskap.
Projekttiden är 3 år (36 månader) och aktiviteter för deltagarna ur projektets primära målgrupper kommer att genomföras från september 2023 till november 2025 (27 månader). Utmaningarna som är identifierade utifrån projektets problemanalys är att majoriteten av unga som inte har grund- och gymnasiekompetens hamnar i arbetslöshet, social utestängning och utanförskap och att alldeles för få unga i Västmanland har tillräcklig kunskap om arbetsmarknaden för att ta sig till utbildning och/eller yrken där arbetsgivare saknar kompetens, nu och i framtiden. Konsekvenserna av detta blir att unga i stor grad riskerar att hamna i arbetslöshet och utanförskap samt att samhället saknar kompetens där vi som mest behöver den. För att bidra till stärkt kompetensförsörjning i länet behöver fler unga få stöd till ökad studiemotivation så att fler kan avsluta grundskolan med behöriga betyg och/eller slutförd gymnasieutbildning. Därtill har länet utmaningar gällande jämlikhet och segregation eftersom vissa grupper av unga i samhället löper större risk än vanligt att hamna i utanförskap under lång tid, på grund av att de kommer från socioekonomiskt utsatta förhållanden. Detta leder till att hela stadsdelar och /eller orter drabbas av hög andel invånare som står utanför arbetsmarknaden.
För att möta dessa utmaningar behöver projektet mobilisera samverkan mellan olika parter, inte minst skola-arbetsliv samt konsekvent arbeta med målgruppen för att öka deras motivation till studier, kunskap om sina möjligheter på arbetsmarknaden samt motverka ojämlikheten vad gäller etablering på arbetsmarknaden mellan grupper i samhället med skilda förutsättningar. Projektet kommer också att bidra till ett lärande i länet kring hur man kan arbeta metodiskt och kontinuerligt med målgruppen för att öka deras förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden, motverka psykisk ohälsa och minska risken för utanförskap.
Metoderna som används är väl beprövade i tidigare genomförda projekt, YOU-metoden och Utvecklad modell för preventiva och reaktiva insatser i förhållande till studieavbrott. Båda metoderna/modellerna bidrar till ökad samverkan mellan olika parter i samhället som finns i ungas omgivning.
Målgruppen för projektet är primärt unga och unga vuxna i åldrarna 16 - 29 år, skolungdomar i åldrarna 13 - 16 år och skolungdomar i åldrarna 13 - 16 år i socioekonomiskt utsatta områden.