22-015-S04 - ISA Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala

Diarienummer:
22-015-S04
Namn:
ISA Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala
Startdatum:
2023-03-31
Slutdatum:
2026-03-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000024
Projektägare:
REGION UPPSALA
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
75125
Stödmottagare ort:
UPPSALA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
1883
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projekt ISA - Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala är ett samverkansprojekt i Region Uppsala för målgruppen unga kvinnor, unga män och unga med annan könstillhörighet i åldrarna 13 - 29 år som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller återgå till studier eller arbete.

Åtta parter ska med gemensamma krafter bidra till att lösa ett gemensamt problem.
Region Uppsala är projektägare och de parter som avser att samverka är Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, Älvkarleby kommun och Samordningsförbundet i Uppsala län.

Det problem som projektet avser lösa är att andelen unga som varken arbetar eller studerar, UVAS, i Region Uppsala är alltför hög. Därför måste åtgärder genomföras för att motverka skolavhopp, förbättra skolresultaten och öka samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer i regionen. Ett angränsande problem är att vi är dåliga på samverkan för lärandet och en viktig förutsättning för att nå utlysningens förväntade effekter för individer och organisationer som är att vi blir bättre på att möta målgruppens samlade behov och att vi utvecklar samverkan med individens förutsättningar i fokus i Region Uppsala.

Projektet kommer utifrån den här problemanalysen att arbeta med förebyggande och uppsökande aktiviteter, motiverande aktiviteter, kunskapshöjande aktiviteter och aktiviteter för samverkan. Aktiviteter sker på det lokala planet, i kommunerna, mellan kommunerna och regionalt. Stort fokus kommer att läggas på organisation och aktiviteter som ska utveckla och främja samverkan i regionen. Projektets styrka är att så många aktörer från länet deltar.

Projektets aktiviteter kommer att adressera individnivån, den organisatoriska nivån samt den strukturella nivån. Projektet kommer att tillämpa metoder för att stödja målgruppen att genomgå aktiviteter och arbeta för att förebygga studieavbrott för unga och motverka att individer hamnar i utanförskap samt metoder för ökad samverkan kring målgruppen.
För att projektet och dess insatser konkret ska bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet i de för projektet aktuella arenorna kommer de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering att genomsyra såväl insatser och aktiviteter som förhållningssätt/bemötande mellan de som deltar, deltagare, projektmedarbetare och samverkande organisationer.

Förväntade resultat av projektet är;
Att fler unga kvinnor, unga män och unga med annan könstillhörighet kommer i arbete, studier eller närmar sig arbetsmarknaden.
Att fler unga kvinnor, unga män och unga med annan könstillhörighet slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial och eftergymnasial nivå.
Att de samverkande organisationerna bättre möter målgruppens samlade behov.
Att utveckla samverkan med individens förutsättningar i fokus i Region Uppsala.

Projektet förväntade effekter på sikt är att det bidrar till;
Att motverka skolavhopp
Att förbättra skolresultaten i Region Uppsala
En ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer
En ökad delaktighet i arbetsliv eller utbildning för unga kvinnor och män i Region Uppsala.