22-015-S01 - #framtid

Diarienummer:
22-015-S01
Namn:
#framtid
Startdatum:
2023-03-31
Slutdatum:
2026-03-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8750017579
Projektägare:
STIFTELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
70226
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
80
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet kommer att fokusera på målgruppen UVAS och samarbeta med grundskolan, gymnasieskolan och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Örebro kommun samt ett flertal andra samarbetsaktörer. Målet är att fler UVAS eller de som riskerar bli UVAS ska fullfölja sin skolgång eller gå vidare till arbete eller andra studier. För att nå målet måste det ske en bättre samordning av samhällets insatser riktat till denna målgrupp och fler aktörer måste involveras och mobiliseras runt målgruppen. Det är främst civilsamhället men också arbetsgivare är en viktig aktör.

Projektet kommer att ägas av Stiftelsen Activa som också kommer projektleda arbetet. En styrgrupp kommer att bildas bestående av samarbetspartners och intressenter. Styrgrupp leds av VD på Stiftelsen Activa. En projektgrupp bildas också bestående av de som jobbar närmast deltagarna och tillsamman med projektets medarbetare. Gruppen leds av Projektledaren.

Projektet kommer att jobba med de evidensbaserade metoderna Supported Employment, Supported Education och Individual placement and support (IPS). Activa har lång erfarenhet av att arbeta med metoderna med gott resultat. Under projekttiden kommer samarbetspartners att erbjudas utbildning i metoderna.

Deltagarna i projektet ska genom användandet av metoderna, själva styra över sin planering och ges stöd i att ta sig mot sitt eget uppsatta mål. Under projekttiden kommer också arbetsmarknadskunskap att erbjudas som ett komplement. Det kan innehålla allt från kunskap om arbetsmarknaden till föreläsningar, studiebesök, lära sig hantera digitala verktyg tex vid myndighetskontakter. Deltagarna i projektet ska också under projekttiden vara med och ha en möjlighet att påverka innehåll och insatser.

Under tiden i projektet kommer också insatser som de samverkande aktörerna erbjuder att nyttjas i kombination med Supported Employment stöd. De insatser som i dag redan finns ska projektet också undersöka och försöka komma fram till vilken effekt och nytta de har. Underlaget ska sedan kunna användas för att göra förändringar i verksamheterna.

Projektet ska utvärderas av Stiftelsen Activa och ett kompletterande utvärderingsstöd kan komma att upphandlas.

När projektet tar slut ska en implementering ske och en koordineringsfunktion inrättas för att säkerställa en väg in och att koordinering av insatser och stöd sker och underlättar samarbete och samspel med aktörer i bl a civilsamhället. Alla ska veta vart man vänder sig och man ska kunna känna tillit och tilltro till verksamhetens sätt att arbeta.

Under projekttiden ska ett transnationellt utbyte ske i syfta att lära sig om hur andra jobbar med målgruppen, vad de tycker fungerar och vilka resultat de uppnår. Utbytet ska kunna ske med deltagare, projektmedarbetare, medarbetare hos samarbetspartners och på flera olika nivåer.

På samma sätt ska projektet kunna dela med sig av kunskaper, erfarenheter och resultat såväl lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt. Under projekttiden kommer webbinarier att anordnas för att sprida kunskap och erfarenheter. Andra sätt att sprida erfarenheter och kunskaper är via sociala medier, workshops och föreläsningar.

När projektet är slut ska:
Flera av projektdeltagarna kunnat gå vidare till arbete, studier eller närmat sig arbetsmarknaden.

Skolavhopp har kunnat undvikas.

Fler elever från grundskolan har ett fullständigt betyg och är behöriga att söka till gymnasiet

Det finns ett nätverk av civilsamhällesaktörer som arbetar med uppsökande verksamhet bland UVAS och som har en formaliserad samverkan och en finansiering av det offentliga.

En koordineringsfunktion är inrättad som har ett nära samarbete med civilsamhället, det offentliga och andra aktörer som möter målgruppen.

Målgruppen själv har fått komma till tals om vad som är viktigt stöd för dem och stöd kommer att att utformas utifrån de kunskaper projektet tillsammans med målgruppen skaffat sig.