22-014-S05 - Lumena

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-014-S05
Projektägare organisationsnummer:
2220002162
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÖSTRA SÖDERTÖRN
Namn:
Lumena
Startdatum:
2023-03-31
Slutdatum:
2026-03-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
13681
Stödmottagare ort:
HANINGE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
1600
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-014-S05

På svensk arbetsmarknad har vi ojämlika möjligheter att kunna få och behålla ett arbete. Problemet kvarstår oavsett konjunktur och stora grupper lämnas utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Vi har också stora kompetensförsörjningsutmaningar som behöver lösas på nya sätt. Offentliga aktörer behöver vara en aktiv och innovativ samarbetspartner för att möjliggöra för arbetsgivare att kunna rekrytera, anställa och behålla ny kompetens från målgrupper som anses stå långt från arbetsmarknaden. Stödet till dessa målgrupper finns – men når lågt ifrån alla och är för komplicerat och komplext utformat för att komma individen till gagn.

Forskning och tidigare projekt visar att personer som står utanför arbetsmarknaden är i behov av ett samordnat stöd från flera aktörer för att kunna få och behålla ett arbete – men ingen har uppdraget att samordna utifrån ett helhetsperspektiv.

Samordningsförbunden finansierar insatser för dem som inte får det stöd de behöver inom ramen för ordinarie verksamheter. Genom samordningsförbundens konstruktion utgår parternas representanter från ett medborgarperspektiv i stället för ur ett organisatoriskt perspektiv, vilket ger ett utrymme för att inom det samlade ansvarsområdet arbeta aktivt för att nå de målgrupper som har störst behov av samordnade insatser. Här finns stora möjligheter att göra skillnad.

Projektet ska verka för att minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheterna till etablering och återinträde på arbetsmarknaden för kvinnor och män som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden. Vi vill göra det möjligt för fler personer att delta i arbetsliv och samhällsliv. Vi tar sikte på att utmana de diskriminerande strukturer som medför att många personer hindras att komma ut i jobb. Vi vill möjliggöra ett enklare inträde till arbetsmarknaden och en mer hållbar etablering i arbete eller studier personer som anses stå långt från arbetsmarknaden.

Vår avsikt är att bidra till:
•Minskad arbetslöshet och sjukfrånvaro hos samordningsförbundens målgrupper
•Öka övergångar till arbete eller studier
•Minskad diskriminering inom arbetslivsinriktad rehabilitering och på arbetsmarknaden
•Nya sätt att lösa strukturella med utmaningar med samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Projektet kommer att erbjuda parallella, samordnade insatser där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och hälso- och sjukvården samverkar utifrån individens behov. Vi kommer arbeta i en länsgemensam struktur för kompetensutveckling och lärande. Vårt arbetssätt präglas av att erbjuda ett personcentrerat stöd mot arbete eller studier utifrån metoderna Supported Employment, Supported Education och Case management. Lärdomar och kunskaper från det danska forskningsprojektet BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet) och Arbetsförmedlingens Matchning från dag 1 genomsyrar förhållningssätt och metodarbete som ligger väl i linje med valda metoder och arbetssätt. Utöver detta kommer fokus att vara på aktiva och samordnade arbetsgivarkontakter och mer uppsökande och förbyggande verksamheter för unga vuxna.

Projektet bedrivs i tre olika spår, två genomförandeprojekt riktade till unga respektive personer upp till 65, samt ett kompetensutvecklingsprojekt för att åstadkomma ett större, länsgemensamt lärande om vilka metoder och arbetssätt som är verkningsfulla och hur de kan tillämpas i ordinarie verksamhet. Det ger större chanser till samsyn och samarbete samt resulterar sannolikt i färre interna stuprör som minskar effektiviteten i arbetet. Genom att hålla samman kompetensutvecklingsinsatser och genomförandeinsatser så kommer vi lättare, och med bättre förutsättningar, kunna fånga signaler om teman och områden där kompetensen behöver stärkas för ett gott genomförande och ett gott stöd till våra målgrupper.

Projektet blir också en möjlighet för att göra länsgemensamma uppföljningar och utvärderingar. Vi avser att samarbeta med forskare och lärosäten som följer upp och utvärderar projektens genomförandeinsatser, samt arbeta med att testa och utveckla datadriven uppföljning för att motverka diskriminering.

En tydlig utgångspunkt för projektet kommer att vara ett genomförande i nära samarbete med de som direkt berörs; deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare. Inom projektet kommer tjänstedesignmetoder att användas för att öka inflytandet i samtliga av projektets aktiviteter.

Projektet genomförs under perioden 31 mars 2023 till 31 mars 2026.