information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-013-S04 - Ledarskap för Elektrifiering och Digitalisering

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-013-S04
Projektägare organisationsnummer:
5565424321
Projektägare:
Volvo Technology AB
Namn:
Ledarskap för Elektrifiering och Digitalisering
Startdatum:
2022-12-05
Slutdatum:
2025-06-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
40508
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
2500
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-013-S04

Ett systematiskt och konsekvent arbete har lagts ned på att identifiera och utvärdera behovet av fortsatt kompetensutveckling inom de nya teknikområdena. Detta på en individuellt anpassad fördjupad nivå och i ett bredare perspektiv för implementering av elektrifiering och användning av digitalisering för att effektivisera och automatisera produktutveckling, produktion och produkterna. Det råder en brist på kompetens inom de nya teknologierna och konkurrens om relevant kompetens mellan olika branscher, i synnerhet avseende förmågan att implementera ny teknik. Volvos kompetensbehov är ofta väldigt specifikt inriktad på produktutveckling, produktion, eftermarknad och försäljning av Volvos produkter. Även logistik, utveckling av tjänster, organisation och administration är föremål för utbildning. Kompetensutvecklingen måste därför ibland ske inom företaget och av företagets anställda, av konkurrensskäl. Dock, stora delar inom olika utbildningsområden upphandlas av externa leverantörer. I dessa fall måste dock kunskapen anpassas till Volvos verksamhet, produkter eller produktionen av dem.

Både i produktion, produktutveckling, logistik, försäljning och eftermarknad blir verktyg och processer konstant mer digitala, varvid kraven ökar på digital kompetens och förståelse för hur tekniken bäst ska användas. Detta ställer andra krav på kompetens som inte kan lösas helt genom rekrytering, utan kräver kompetensutveckling av Volvos ledare.

Teknikområdena elektrifiering, digitalisering och automatisering är tätt sammanlänkade med varandra för att uppnå optimal användning som leder till transformation av verksamheten och produkterna. Detta i sin tur skapar ett behov av att utveckla nya affärsmodeller och tjänster som är avgörande för företagets framtida lönsamhet. För att hitta den optimala användningen krävs förståelse för de nya möjligheter som öppnas och kunskap om hur implementering av ny teknik bäst ska ske. Detta är nödvändigt för Volvos framtida konkurrenskraft.

De horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är alla integrerade i det dagliga arbetet inom Volvo. Kravet på jämställdhet finns angivet i Volvos hållbarhetsstrategi och inom koncernen pågår ständigt ett aktivt arbete, i vilket Volvos ledare har en viktig roll för att förebygga och motverka diskriminering samt för att verka för lika rättigheter och möjligheter. Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genomsyrar de erbjudna kompetensutvecklings-insatserna i projektet och finns med som en röd tråd inom Volvo och genom hela projektet.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Volvo är i framkant av utvecklingen och vill vara drivande för en förändring, trots de utmaningar som föreligger. Incitament från myndigheter, investeringar i laddningsinfrastruktur och andra åtgärder behövs för att öka takten. Internationella Energimyndigheten (IEA) har lagt fram scenarier för noll utsläpp netto 2050 som pekar på en gradvis ökad användning av helelektriska kommersiella fordon och att det krävs att omkring 50% av alla nya lastbilar globalt är nollutsläppsfordon 2035. Volvo har därför åtagit sig det strikta målet att minska koldioxidutsläppen till nettonollutsläpp från samtliga produkter till 2040. Utvecklingen är även beroende av ett kraftigt ökat utbud av förnybar energi.

Digitaliseringen har stor betydelse för automatisering och elektrifiering av produkterna. Ökad användning och implementering av digitalisering och automatisering av Volvos produkter har stor betydelse för att Volvo ska uppnå de strikt uppsatta klimatmålen och mål för effektivisering av verksamheten, för Volvos framtida konkurrenskraft. Digitaliseringen effektiviserar aktiviteter och frigör därmed resurser samt tillgängliggör värdeskapande data som möjliggör utveckling av nya affärsmodeller och tjänster.

Den global konkurrensen driver på teknikutvecklingen i en allt högra takt och skapar stora behov av kompetensutveckling. Införande av ny teknik kräver kunskap i alla led och som måste tillgodoses genom viss rekrytering men framför allt genom kompetensutveckling. Volvos utbildningsinsatser kommer även samhället till godo genom att ökad kompetens inom de aktuella teknikområdena sprids till leverantörer i värdekedjan. Volvos ledare blir mer anställningsbara, både inom och utanför företaget. Konsekvensen av att inte utbilda och kompetensutveckla ledare, som ska säkerställa kunskap hos medarbetare, hämmar företagets fortsatta utveckling och utarmar konkurrenskraften på sikt.

För att säkerställa att projektet drivs på ett funktionellt och effektivt sätt i syfte att nå projektets mål tillsätts en projektgrupp och en övergripande styrgrupp.

Övriga intressenter som stöder Volvos utbildningssatsningar är Volvos fackliga representanter. Volvos ledare har en kontinuerlig dialog med de fackliga representanterna som också därigenom får en fördjupad förståelse för de nya teknologierna och deras påverkan på arbetet. De verkar för att stötta sina medlemmar på bästa sätt under pågående transformation. Att Volvos högsta ledning tar ett aktivt intresse i utbildning har stor betydelse och bidrar till en förståelse för vikten av att ledarna frigör tid för kompetensutveckling.

Kommunikation är även ett viktigt redskap för att sprida kunskap om det stora antalet utbildningar som erbjuds och berätta om hur de bidrar till anställdas ökade kunskap för nya karriärvägar och ökad anställningsbarhet. Det är att säkerställa att ledarna deltar i utbildning.

Projektets övergripande mål är att besvara kompetensgapet genom att erbjuda fördjupade kunskapsinriktade utbildningar till Volvos alla olika kategorier av ledare i Sverige inom elektrifiering, digitalisering och automatisering. Genom att uppfylla projektets mål förväntas utbildningsinsatserna ge ledarna goda kvalitativa effekter och en god grund för att på ett framgångsrikt sätt leda medarbetarna, klara teknikomställningen, förändringsförmåga och nya arbetssätt. För individen innebär kompetensutveckling även nya karriärmöjligheter både inom och utanför företaget genom ökad anställningsbarhet. Sammantaget är det så att ju mer kunskap Volvos anställda utvecklar desto bättre är det för individen, Volvo, leverantörer, branschkollegor, samarbetsparter, andra organisationer och institutioner, för samhället i stort.