22-013-S03 - Elektrifiering & Digitalisering för Medarbetare

Diarienummer:
22-013-S03
Namn:
Elektrifiering & Digitalisering för Medarbetare
Startdatum:
2022-12-05
Slutdatum:
2025-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5560000753
Projektägare:
Volvo Powertrain Aktiebolag
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
40508
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
10000
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Ett systematiskt och konsekvent arbete har lagts ned på att identifiera och utvärdera behovet av fortsatt kompetensutveckling inom de nya teknikområdena. Detta på en individuellt anpassad fördjupad nivå och i ett bredare perspektiv för implementering av elektrifiering och användning av digitalisering för att effektivisera och automatisera produktutveckling, produktion och produkterna. Det råder en brist på kompetens inom de nya teknologierna och konkurrens om relevant kompetens mellan olika branscher, i synnerhet avseende förmågan att implementera ny teknik. Volvos kompetensbehov är ofta väldigt specifikt inriktat på produktutveckling, produktion, eftermarknad och försäljning av Volvos produkter. Även inom logistik, utveckling av tjänster och administration ökar användningen av digitalisering som därför behöver bli föremål för utbildning. Kompetensutvecklingen måste därför ibland ske inom företaget och av företagets anställda, även av konkurrensskäl. Dock, stora delar inom olika utbildningsområden upphandlas av externa leverantörer. I många fall måste dock kunskapen anpassas till Volvos produkter och/eller i produktionen av dem.

Både inom produktion, produktutveckling, logistik och försäljning/eftermarknad blir verktyg och processer mer och mer digitala, varvid kraven ökar på digital kompetens och förståelse för hur tekniken bäst ska användas. Detta ställer andra krav på kompetens som inte kan lösas genom rekrytering, utan kräver kompetensutveckling av redan anställda, ofta med långvarig erfarenhet.

Teknikområdena elektrifiering, digitalisering och automatisering är tätt sammanlänkade med varandra för att uppnå optimal användning som leder till transformation av verksamheten och produkterna. Detta i sin tur skapar ett behov av att utveckla nya affärsmodeller och tjänster som är avgörande för företagets framtida lönsamhet. För att hitta den optimala användningen krävs förståelse för de nya möjligheter som öppnas och kunskap om hur implementering av ny teknik bäst ska ske. Detta är nödvändigt för Volvos framtida konkurrenskraft och för Sveriges som en kunskapsnation. Individens ökade anställningsbarhet gagnar även samhället i stort, såsom branschkollegor, leverantörer, andra organisationer och institutioner.

De horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering är alla integrerade i det dagliga arbetet inom Volvo. Kravet på jämställdhet finns angivet i Volvos hållbarhetsstrategi och inom koncernen pågår ständigt ett aktivt arbete för att förebygga och motverka diskriminering samt för att verka för lika rättigheter och möjligheter.

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Volvo är i framkant av utvecklingen och vill vara drivande för en förändring, trots de utmaningar som föreligger. Incitament från myndigheter, investeringar i laddningsinfrastruktur och andra åtgärder behövs för att öka takten. Internationella Energimyndigheten (IEA) har lagt fram scenarier för noll utsläpp netto 2050 som pekar på en gradvis ökad användning av helelektriska kommersiella fordon och att det krävs att omkring 50% av alla nya lastbilar globalt är nollutsläppsfordon 2035. Volvo har därför åtagit sig det strikta målet att minska koldioxidutsläppen till nettonollutsläpp från samtliga produkter till 2040. Utvecklingen är även beroende av ett kraftigt ökat utbud av förnybar energi.

Digitaliseringen har stor betydelse för automatisering och elektrifiering av produkterna. Ökad användning och implementering av digitalisering och automatisering av Volvos produkter har stor betydelse för att Volvo ska uppnå de strikt uppsatta klimatmålen och mål för effektivisering av verksamheten, för framtida konkurrenskraft. Digitaliseringen effektiviserar aktiviteter och frigör därmed resurser samt tillgängliggör värdeskapande data som möjliggör utveckling av nya affärsmodeller och tjänster.

Den global konkurrensen driver på teknikutvecklingen i en allt högra takt och skapar stora behov av kompetensutveckling. Införande av ny teknik kräver kunskap i alla led och som måste tillgodoses genom viss rekrytering men framför allt genom kompetensutveckling. Volvos utbildningsinsatser kommer även samhället till godo genom att ökad kompetens inom de aktuella teknikområdena sprids till leverantörer i värdekedjan. Volvos medarbetare blir mer anställningsbara, både inom och utanför företaget. Konsekvensen av att inte utbilda och kompetensutveckla anställda hämmar företagets fortsatta utveckling och utarmar konkurrenskraften på sikt.

För att förstå de anställdas individuella behov av fördjupad kompetensutveckling genomförs kontinuerligt omfattande interna undersökningar och mappning av befintlig kunskap som ställs mot Volvos identifierade behov av kunskap.

Projektets genomförande säkerställs genom en aktivitetsplan som den tillsatta projektgruppen genomför enligt projektets fastställda mål och indikatorer. För att säkerställa att projektet drivs på ett funktionellt och effektivt sätt tillsätts en övergripande styrgrupp.

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genomsyrar de erbjudna kompetensutvecklings-insatserna i projektet och finns med som en röd tråd i Volvos verksamhet och i projektet, från problembeskrivning och analys till mål, indikatorer till aktiviteter och resursfördelning.

Övriga intressenter som stöder Volvos utbildningssatsningar är Volvos fackliga representanter, som också vill få en fördjupad förståelse för de nya teknologierna och deras påverkan på arbetet för att kunna stötta sina medlemmar på bästa sätt under pågående transformation. Den högsta ledningens intresse är viktigt och bidrar till en förståelse för vikten av att tid frigörs för anställdas kompetensutveckling.

Kommunikation är även ett viktigt redskap för att möjliggöra kunskap om det stora antalet utbildningar som erbjuds och berätta om hur de bidrar till anställdas ökade kunskap för nya karriärvägar och ökad anställningsbarhet. Detta är ett viktigt för att säkerställa att anställda deltar i utbildning.

Projektets övergripande mål är att besvara kompetensgapet genom att erbjuda fördjupade kunskapsinriktade utbildningar till Volvos alla medarbetare i Sverige inom elektrifiering, digitalisering och automatisering. Genom att uppfylla av projektets mål förväntas utbildningsinsatserna ge individen goda kvalitativa effekter och en god grund för att på ett framgångsrikt sätt klara teknikomställningen, förändringsförmåga och nya arbetssätt. För individen innebär kompetensutveckling även nya karriärmöjligheter både inom och utanför företaget genom ökad anställningsbarhet. Sammantaget är det så att ju mer kunskap Volvos anställda utvecklar desto bättre är det för individen, Volvo, leverantörer, branschkollegor, samarbetsparter, andra organisationer och institutioner, samhället i stort.