22-013-S01 - Hotellbranschen i Förändring

Diarienummer:
22-013-S01
Namn:
Hotellbranschen i Förändring
Startdatum:
2022-12-01
Slutdatum:
2024-11-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5562991009
Projektägare:
Scandic Hotels Aktiebolag
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10233
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
2000
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Hotellbranschen står inför fortsatt stora utmaningar trots att den gradvis börjat återhämta sig efter pandemin. Det handlar framförallt om att under en kraftigt stigande efterfrågan på fler anställda, hitta, utveckla och behålla kompetens. Utmaningar som i hög grad är centrala för Scandic – Nordens största hotellkedja och en av besöksnäringens största arbetsgivare i Sverige.

Under pandemin förlorade ett stort antal av Scandics både tillfälligt och fast anställda sina arbeten till följd av låg rumsbeläggning och kraftigt minskad lönsamhet. I samband med att återhämtningen på hotellmarknaden nu tagit fart arbetar hotellkedjan strategiskt och ansvarsfullt för att ställa om och för att kunna återanställa en del av de som lämnat företaget.

Samtidigt är konkurrensen om arbetstagarna i besöksnäringen idag extremt tuff vilket lett till att många personer har behövts nyrekryteras till Scandic från grupper på arbetsmarknaden som i många fall inte har erfarenhet av branschen eller kunskap inom områden som rör service och bemötande.

Utmaningarna rör i grunden att många av de personer som rekryterats i grupper som generellt står längre ifrån arbetsmarknaden saknar kompetens inom de specifika kompetensområden som är väsentliga för att kunna arbeta på ett hotell och i förlängningen kunskaper för att säkerställa att temporära anställningar kan leda till fasta. Det handlar, förutom om mer direkt yrkesrelaterad kompetens, exempelvis om behovet av ökad kompetens inom serviceutveckling och kundbemötande för medarbetare som grund för att hotellen ska kunna erbjuda sina gäster de bästa förutsättningarna för bemötande och service. Det rör också behovet av ökade yrkesininriktade svenskkunskaper eftersom Scandic har en stor andel medarbetare som inte har svenska som första språk.

Det omfattar även behov av att öka kunskapen om vikten av frågor som rör hållbarhet och cirkulära lösningar men också ökad digital kunskap för att kunna hantera mobil teknologi och andra digitala lösningar för en förbättrad service gentemot hotellgästerna. En ytterligare orsak till kompetensglappet är att det uppstått stora kompetensutvecklingsbehov för chefer och ledare på olika nivåer med tanke på att många befintliga chefer är unga ledare med behov av ökad teoretisk grund för sitt ledarskap.

Projektet omfattar kompetensutvecklingsinsatser utifrån kompetensbehov för 2 000 medverkande medarbetare och chefer på samtliga av hotellkedjans nuvarande 89 hotell i Sverige. Till projektets knyts också ett internt utvecklingsarbete samt processtödjande insatser.

Satsningen har ett huvudsakligt fokus på medarbetare på Scandics hotell som (ofta med tidsbegränsade anställningar) arbetar inom housekeeping, reception och konferens samt inom hotellens restaurangverksamheter (frukostmedarbetare, köksmedarbetare, servitörer etc). Grupper av medarbetare som är i särskilt behov av kompetensutveckling för att stärka och bibehålla sin egen ställning på arbetsplatsen och för att (i de fall det är aktuellt) kunna erbjudas fast anställning.

Projektet drivs också som ett sätt att stödja det mer fokuserade arbete hotellkedjan inlett för att öka jämställdheten, mångfalden och inkluderingen.

Metoderna i projektet bygger på kompetensutvecklingsinsatser som en del av en pågående och långsiktig (verksamhets)utveckling, kompetensinsatser som integreras med internt utvecklingsarbete, utbildningar med tydliga syften på kort och lång sikt samt metoder för att mäta och följa upp utbildningarna.

Projektets övergripande mål är att (ny)nyanställda i Scandic, med i många fall tidsbegränsade anställningar och en osäker ställning på arbetsmarknaden, genom projektets kompetenshöjande insatser ska få en starkare ställning på arbetsmarknaden samt att Scandics behov av kompetent arbetskraft har tillgodosetts utifrån förändrade kompetenskrav.