22-012-S05 - Digitala museilyftet

Diarienummer:
22-012-S05
Namn:
Digitala museilyftet
Startdatum:
2023-03-31
Slutdatum:
2026-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021001090
Projektägare:
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1230
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet bygger vidare på Centralmuseernas samarbetsråds förstudie DigiKraft och syftar till att omsätta resultaten i ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt för personal hos centralmuseerna i Stockholmsregionen.

Utbildningsinsatserna kommer att ske på flera nivåer:
- Chefer, ledare och medarbetare kommer att ges basutbildning inom digitalisering och digitalt kulturarv.
- Chefer och ledare kommer att ges ledarutbildning inom förändrings- och innovationsledning kopplat till museernas digitala omställning.
- Personal med specifikt uppdrag gentemot samlingsförvaltning kommer att ges spetsutbildning på temat länkad öppen data.
- Tre centralmuseer utgör testbäddar inom vilka empiriska tester och metodutveckling genomförs på temat länkad öppen data. Spetsutbildningen baseras på de resultat som kommer ut av testbäddsarbetet.

Projektet syftar till att ge museipersonal ökad digital kompetens och att göra det möjligt för museiorganisationerna att säkerställa en mer långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom digital omställning och digitalisering för att kunna utföra sina uppdrag i enlighet med omvärldens förväntningar.