22-012-S04 - Conecto

Diarienummer:
22-012-S04
Namn:
Conecto
Startdatum:
2023-03-31
Slutdatum:
2024-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002162
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÖSTRA SÖDERTÖRN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
13681
Stödmottagare ort:
HANINGE
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1000
Insats av strategisk betydelse:
Nej

På svensk arbetsmarknad har vi ojämlika möjligheter att kunna få och behålla ett arbete. Problemet kvarstår oavsett konjunktur och lämnar stora grupper lämnas utanför arbetsmarknaden.
Offentliga aktörer behöver vara en aktiv och innovativ samarbetspartner för att möjliggöra för arbetsgivare att kunna rekrytera, anställa och behålla ny kompetens från målgrupper som anses stå långt från arbetsmarknaden. Det behövs omfattande kunskapssatsningar för att bidra till utsatta gruppers position på arbetsmarknaden och för ett mer hållbart arbetsliv. Vi behöver också arbeta för att ändra attityder och förhållningssätt för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden, främja social inkludering och motverka utanförskap.

Projektet ska verka för kunskapshöjande insatser för personer som har en stabil ställning på arbetsmarknaden, det vill säga samordningsförbundens medlemmar och dess anställda. Det bidrar till att medborgare som har en instabil ställning på arbetsmarknaden får ett stärkt stöd. Genom en långsiktigt hållbar struktur för gemensam kompetensutveckling, kunskapsutbyte och samverkan kring målgruppen kommer projektet bidra till ett mer systematiskt arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Det är viktigt att signalvärdet är tydligt gällande den enskildes egenmakt och möjlighet att göra handlingsinriktade val som leder till en långsiktigt hållbar samhällsetablering via studier och arbete.

Vi ser på sikt möjligheter att vårt arbete ger effekter för den nationella politiken vad gäller att hitta och bidra med lösningar på komplexa samhällsproblem såsom nationella mål om sysselsättning, utbildning samt att öka den sociala delaktigheten i landets alla kommuner. Som välfärdsaktör bidrar förbunden genom att skapa en enhetlig struktur för samverkan i regionen för personer i behov av samordnat stöd.

Kunskap om, och respekt för varandras uppdrag och professioner är en framgångsfaktor för god samverkan. Genom att ha kunskap om vad de andra parterna ska och kan göra undviks felaktiga förväntningar på varandra. Ökad kunskap lägger också grunden för ömsesidigt förtroende och tillit till varandra.

Genom en länsgemensam kunskapssatsning riktat till personal hos samordningsförbundens medlemsparter vill vi bidra till
• Att anställda inom området arbetslivsinriktad rehabilitering ska få fördjupade kunskaper om arbetssätt och metoder som leder till hållbar etablering i arbetslivet, och hur metoderna kan tillämpas i praktiken
• Att anställda inom området arbetslivsinriktad rehabilitering ska få ökade kunskaper och respekt för varandras uppdrag och om hur samverkan som leder till hållbar etablering i arbete eller studier kan utvecklas
• Att anställda inom området arbetslivsinriktad rehabilitering får ökade kunskaper i diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden och i samhället

Genom projektet vill vi också utveckla länsgemensamma mötesplattformar för lärande och utveckling, för att få en ökad samsyn på problem, behov och åtgärder inom samverkansområdet.
Projektet bedrivs i nära samarbete med Samordningsförbundens POA2 projekt i syfte att tillsammans åstadkomma ett större, länsgemensamt lärande om vilka metoder och arbetssätt som är verkningsfulla och hur de kan tillämpas i ordinarie verksamhet. Genom att hålla samman kompetensutvecklingsinsatser och genomförandeinsatser så kommer vi lättare, och med bättre förutsättningar, kunna fånga signaler om teman och områden där kompetensen behöver stärkas för ett gott genomförande och ett gott stöd till våra målgrupper. Det i sin tur resulterar sannolikt i färre interna stuprör som minskar effektiviteten i arbetet.

Projektet blir också en möjlighet för att göra länsgemensamma uppföljningar och utvärderingar. Vi avser att samarbeta med forskare och lärosäten som följer upp och utvärderar projektens genomförandeinsatser, samt arbeta med att testa och utveckla datadriven uppföljning för att motverka diskriminering.

En tydlig utgångspunkt för projektet kommer att vara ett genomförande i nära samarbete med de som direkt berörs; deltagare, anhöriga, projektmedarbetare och arbetsgivare. Inom projektet kommer tjänstedesignmetoder att användas för att öka inflytandet i samtliga av projektets aktiviteter.

Projektet kommer under förutsättning att det beviljas, bedrivas under perioden mars 2023 till december 2024.