22-012-S02 - SIV-stödstruktur idéburna vård-och omsorgsgivare

Diarienummer:
22-012-S02
Namn:
SIV-stödstruktur idéburna vård-och omsorgsgivare
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-20
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024214218
Projektägare:
FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÄLFÄR
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10326
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket betyder att det kommer behövas ett särskilt bevis för att ha rätt använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Lagförändringens syfte är att säkerställa kunskapsnivån hos undersköterskor för att höja kvaliteten i vård och omsorg. Inga resurser har dock avsatts för att möjliggöra och underlätta genomförandet av denna omställning, trots att undersköterska är en av Sveriges största yrkesgrupper. Ansvaret att klara omställningen har därmed tillfallit den enskilda individen samt arbetsgivaren. I praktiken finns det många utmaningar behäftade med processen att uppnå skyddad yrkestitel undersköterska, särskilt för arbetsgivare och anställda inom den idéburna välfärdssektorn. Idéburna vård- och omsorgsgivare drivs inte av ett vinstsyfte, och har till skillnad från regioner och kommuner inget givet utrymme att stötta sina medarbetare genom att till exempel upphandla validering och uppdragsutbildningar.

Projektet SIV vill genom en aktiv stödstruktur erbjuda stöd till medarbetare och arbetsgivare inom den idéburna välfärdssektorn. Målet är att samtliga medarbetare hos de idéburna välfärdsorganisationer som deltar i projektet ska uppfylla kraven för skyddad yrkestitel så snart som möjligt. På individnivå bidrar projektet därmed till att stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling, vilket även kommer öka deltagarnas anställningsbarhet. På organisationsnivå bidrar projektet till att säkerställa att idéburna vård- och omsorgsgivare har den kompetens som krävs för att fullfölja avtal med offentlig sektor, så att de kan fortsätta bidra till att möta efterfrågan och kvalitet i välfärden. På samhällsnivå bidrar projektet till kompetensförsörjningen av undersköterskor i Stockholm, något som är mycket viktigt med bakgrund i den personal- och kompetensbrist inom vården som uppmärksammades under Coronapandemin. Slutligen möjliggör projektet även stegförflyttningar på arbetsmarknaden, vilket främjar yrkesmässig rörlighet och bidrar till att fler individer har kompetens som möter arbetsmarknadens behov.