22-011-S04 - Lyftkraft 2,0

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-011-S04
Projektägare organisationsnummer:
5566459284
Projektägare:
Falun Borlänge Regionen AB
Namn:
Lyftkraft 2,0
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
78170
Stödmottagare ort:
BORLÄNGE
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1000
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-011-S04

Projektet syftar till att stärka kompetensen hos 1000 anställda kvinnor och män i små och medelstora företag i Dalarna. Problem som låg utbildningsnivå, en starkt könssegregeradarbetsmarknaden sam demografiska utmaningar bidrar alla till problembilden idag.
I länet genomförs nu stora satsningar och kompetensbristen kommer att bli ett stort problem framöver, inte minst för de mindre företagen. Många står också utanför arbetsmarknaden idag och detta bidra ytterligare till företagens svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

Samtidigt är innovationskapaciteten och internationaliseringskapaciteten låg i länets företag.
I länet har det de senaste åren drivits ett antal företag som haft kontakt med över 2000 företag där analyser gjorts av deras behov. Detta tillsammans med övriga analyser från bland annat AF har bidragit till projektets planerade insatser.

För att möta individerna och företagens behov och för att bidra till ökad konkurrenskraft hos företagen med ökad BRP som följd avser projektet att tillhandahålla skräddarsydda insatser utifrån företagens och de anställdas behov. Mycket fokus ligger på interkulturell dialog och det interna arbetet med kompetenstrappan för att det mer långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling i företaget ska fortsätta framåt. Vidare kommer insatser inom digitalisering, energi och klimat samt webbaserade utbildningar mm att arrangeras. Detta ska slutligen leda till att individerna stärker sin ställning i företaget och på arbetsmarknaden och företaget kan utveckla nya affärsområden genom en ökad internationaliserings- och innovationskapacitet i företaget.