22-011-S02 - Nyindustrialisering i Värmland

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-011-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120001900
Projektägare:
SÄFFLE KOMMUN
Namn:
Nyindustrialisering i Värmland
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
66180
Stödmottagare ort:
SÄFFLE
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-011-S02

Nyindustrialisering i Värmland heter projektet som vill bidra till att fler yrkesverksamma stärker sin ställning på arbetsmarknaden och att företagen skapar tillväxt med hållbarhetsarbete som drivkraft.

Projektets metod och aktiviteter har vuxit fram utifrån identifierade utmaningar i form av låg utbildningsnivå, kompetensbrist i företagen, hög arbetslöshet, synen på industrin och landsbygden samt avsaknad av långsiktiga samarbeten för hållbar, jämlik och jämställd kompetensförsörjning.

Behoven som växer fram ur utmaningarna är att för det första arbeta med kompetenshöjning hos individerna i företagen bland annat med fokus på att få till en arbetsrotation och stärka företagens strategiska ledarskap och affärsmannaskap med hållbarhetsarbetet som utgångspunkt. Aktiviteterna inom detta område förväntas bidra till att uppfylla projektmålet att på kort sikt fler yrkesverksamma individer genomför kompetensutveckling, dels utifrån sina egna drivkrafter men också utifrån de kompetensbehov som finns hos företagen.
Aktiviteterna förväntas bidra till delmålen att individer ska ha fått anpassad kompetensutveckling utifrån faktiska behov hos SMF, vilket stärker individens ställning på arbetsmarknaden och täpper igen kompetensbristen hos SMF samt att SMF ska ha stärkt sitt strategiska ledarskap, vilket leder till företag som kan planera sina resurser, agera proaktivt och planera sina affärer och sin produktion även med hjälp av omvärldsbevakning.

Projektet avser även arbeta med attitydförändringar för att i högre grad visa en reell bild av dagens industri och landsbygd och därigenom attrahera fler yrkesverksamma. Aktiviteterna inom detta område förväntas bidra till att uppfylla projektmålet att på medellång sikt öka SMF´s faktiska förmåga att med hållbarhetsarbetet som drivkraft attrahera fler medarbetare, kunder och leverantörer. Genom fler medarbetare med rätt kompetens, fler kunder och leverantörer som ställer krav på långsiktigt hållbara transporter, varor och tjänster och bidrar till innovationsarbetet, kan produktivitetstillväxten accelerera.
Aktiviteterna bidrar även till delmålet att SMF ska ha fått verktyg till att arbeta med och synliggöra sina hållbara affärsprinciper och att företaget blir mer attraktivt ur ett medarbetar, kund, och leverantörsperspektiv.

Samarbetet mellan företagen och kommun behöver utvecklas för att hitta nya och bättre sätt att anställa, utbilda och rekrytera och att få till en modell för detta är projektets tredje och sista aktivitetsområde. Aktiviteterna inom detta område förväntas bidra till att uppfylla projektmålet på lång sikt att SMF, och kommun har fått en gemensam och fungerande modell för ökad rotation på arbetsplatserna och som bidrar till en mer jämlik och jämställd kompetensförsörjning. Delmålet som detta aktivitetsområde bidrar till är en struktur för långsiktigt samarbete mellan SMF och kommun finns på plats och kan öka möjligheterna till en fungerande samarbetsmodell och proaktiv kompetensförsörjningsstrategi som bidrar till en mer jämlik och mindre könssegregerad arbetsmarknad.