22-011-S01 - Reform-bättre kompetensförsörjning för småföretag

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-011-S01
Projektägare organisationsnummer:
8025250856
Projektägare:
AFFÄRSKOMPETENS SVERIGE
Namn:
Reform-bättre kompetensförsörjning för småföretag
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
81832
Stödmottagare ort:
VALBO
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
525
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-011-S01

Att tänka och planera för långsiktig kompetensutveckling och/eller nyrekrytering kräver både tid och kunskap, något som ofta inte finns hos småföretagare. Fokus är istället på nuläge och leverans i det operativa arbetet. Ledare i småföretag behöver därför stöd i att förändra sin roll i företaget från specialist till företagsledare för att kunna öka kapaciteten inom befintlig verksamhet eller att kunna ta sig an nya affärsområden.
Det är inte bara kunskapspåfyllning som krävs utan även stöd i den mentala förflyttningen. För många småföretagare är jobbet likställd med individen. - Det känns inte som man jobbar ordentligt, om man inte får baka bullarna i bageriet, utan i stället arbeta med rekrytering, utveckling och försäljning, säger bagaren som anställt tre nya personer som nu gör det jobbet. Konsekvensen blir att vi får företag som fastnar i det operativa och inte vidareutvecklas det i sin tur gör att företagen inte nyanställer, växer och i värsta fall inte överlever.

Ett annat problem är att öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv kräver insikt och förståelse på många plan för företagaren. Ofta är rekryteringsbehovet akut när det väl uppstår. Företagaren ser sig då i första hand om efter liknande resurser som redan finns i företaget, exempel: Det saknas plåtslagare, ett stort takläggningsuppdrag ställer krav på att längre erfarenhet finns, inte bara kunskap om hur man gör i praktiken och då letar företaget efter erfarna plåtslagare.

Om detta fortgår blir konsekvensen att den rekrytering som sker idag inte blir normbrytande utan likriktad och heterogen. Vi kommer inte att se en mångfald i rekryteringen om det får fortsätta som det gör idag vilket missgynnar både företag, arbetssökande och samhället i stort.

Vidare så talas det hos småföretagen om att unga kvinnors och män endast har teoretiska kunskaper när de kommer direkt från utbildning och saknar praktisk erfarenhet vilket gör att det tar tid att sätta dem i arbete och det blir ytterligare ett hinder i rekryteringen. Att gå före och visa ger inte alltid den effekt som förväntats, att vara pedagogisk mitt i all stress av en leverans är inte alltid optimalt. Företagen behöver stöd att säkra att upplärningen sker metodiskt, pedagogiskt och med ett coachande förhållningssätt. Konsekvensen blir därför att företag inte rekryterar unga och i med detta missar kunskap och kompetens som yngre generationer för med sig in på arbetsmarknaden.

Slutligen ser vi att många av insatser som idag görs kopplat till kompetensförsörjning utgår oftast ifrån medelstora och stora företag, här saknas småföretagarperspektivet. Om inte aktörer som arbetar med kompetensförsörjningsproblematiken förstår de verkliga behoven hos målgruppen småföretag så kommer inte lösningarna falla rätt ut. Fortsätter det vara en verklighet så kommer konsekvensen bli att vi fortsätter ha företag som inte hittar anställda och personer som inte hittar anställning.

Projektet kommer vända sig till medarbetare och företagsledare från 150 små företag med 0 - 49 anställda från Gävleborg, Dalarna och Värmlands län – hela Norra Mellansveriges område. Totalt 525 deltagande individer.

Utifrån problembilden vill vi i projektet fokusera på följande fyra fokusområden:
1. Ledare i småföretagare identifierar sig oftast inte som företagsledare utan utgår från sin yrkesroll. Detta skapar hinder för att arbeta med företagets strategiska utveckling och kompetensförsörjning.
2. Ledare i småföretag saknar ofta kunskap och förutsättningar hur de ska rekrytera nya medarbetare och hur rekryteringen kan göras normmedvetet, inkluderande och jämställt
3. Ledare och anställda i småföretag saknar ofta kunskap om unga kvinnors och mäns kunskaper och kompetenser samt hur de kan introduceras i arbete
4. Kompetensförsörjningsfrågan behöver breddas till att inkludera en ökad förståelse om småföretagens specifika utmaningar.

Projektet har som mål och syfte att:
1. Skapa en förflyttning hos småföretagaren i att gå från yrkesidentitet till företagarledaridentitet. Detta genom att öka insikt/kunskaper/kompetenser i småföretag kopplat till frågor som rör kompetensbehov, rekrytering och arbetsgivarperspektivet utifrån ett strategiskt perspektiv.
2. Utveckla modeller/metoder/verktyg där småföretag på ett enkelt och applicerbart sätt kan genomföra kompetensinventeringar och kompetensplanera för sina anställda vilket bidrar till långsiktighet, hållbarhet, enklare rekrytering samt en starkare konkurrenskraft.
3. Öka förståelse och bredda perspektiv hos dem som arbetar med kompetensförsörjningsproblematiken kopplat till småföretagens verkliga behov.

Projektets förväntade resultat:
- Genomfört kompetenshöjande insatser inom hur du som småföretagare kan arbeta mer strategiskt för att långsiktigt stärka ditt företag, kopplat till kompetensbehov, rekrytering och arbetsgivarperspektivet med 150 företag.
- Utvecklat och implementerat en metod för kompetensinventering för småföretag
- Utvecklat och implementerat en metod för kompetensplanering för småföretag
- Genomfört spridningsaktiviteter kopplat till sammanställning av de insikter som framkommer under projekttiden för aktörerna som arbetar med kompetensförsörjningsproblematiken.