22-010-S03 - Promote Health, Important choices and Attendence

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-010-S03
Projektägare organisationsnummer:
2120001785
Projektägare:
STORFORS KOMMUN
Namn:
Promote Health, Important choices and Attendence
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
68829
Stödmottagare ort:
STORFORS
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
1300
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-010-S03

Projektet tillför en metodutveckling inom skolverksamheten för att främja, förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro/skolavhopp. Parallellt gör vi en metodutveckling inom skolans studie- och yrkesvägledning med inriktningen att utveckla deltagarnas valkompetens. Hälsa och lärande går hand i hand och påverkar varandra ömsesidigt. Fysisk och psykisk ohälsa kan vara ett skäl till problematisk skolfrånvaro men också en konsekvens av det samma, skolavhopp den yttersta konsekvensen. Därför kommer projektet också att koppla samman kommunernas folkhälsoarbete med skolornas arbete för att främja den fysiska och psykiska hälsan. Projektet skapar förutsättningar för resursförstärkning i form av medel, kunskap/kompetens och legitimitet att utveckla, förmera och anpassa redan befintliga modeller/metoder i skolverksamheten. För att en ny metod eller ett nytt arbetssätt ska expandera och få genomslag krävs anpassning, delaktighet och förståelse av sammanhanget. Uppskalning kan ske både horisontellt (till flera enheter) och vertikalt (till högre nivåer).

Vi har för avsikt att arbeta med insatser både på indikerad (individ), selektiv (organisation) och universell (struktur) nivå. Samverkan med kommunernas socialtjänst (Barn och unga) möjliggör också ett aktivt arbete med vårdnadshavarna, något som vi ser vara en väsentlig del i arbetet med problematisk skolfrånvaro.
- På indikerad nivå, individ, metodutveckling i nära samverkan med vårdnadshavare och skolverksamhetens personal och elevhälsa, med handledning av kvalificerade psykologer (elever med 30 % eller mer total frånvaro, giltig och/eller ogiltig).
- På selektiv nivå, grupp/organisation, som ovanstående med inriktning mot elever med vårdnadshavare i riskgrupp (elever med 15 % eller mer total frånvaro, giltig och/eller ogiltig).
- På universell nivå, grupp/organisation/struktur, främjande och förebyggande insatser mot deltagande skolenhets alla elever och personal.

En "Skolnärmandemodell/skolnärmandeplan" kommer att utvecklas i projektet där fokus kommer lyftas från eleven och till miljön runtomkring, så att vi kan förstå eleven i sitt sammanhang och skapa samsyn, främst med vårdnadshavare men också med andra samarbetspartners. Modellen kommer att användas som ett verktyg för kartläggning, analys och åtgärder. Detta leder till att vi kan sätta in insatser även på grupp- och organisationsnivå.

Problematisk skolfrånvaro/skolavhopp är ett växande problem som ger konsekvenser för både individ och samhälle. Det finns oftast ingen enkel väg tillbaka för en elev som har långvarig omfattande frånvaro. Att arbeta närvarofrämjande, tidigt upptäcka tecken på vantrivsel och frånvaro, och vid behov sätta in åtgärder är avgörande för att förhindra att elever blir frånvarande. Framgångsrika insatser, grundade i förståelse av bakomliggande orsaker, bidrar däremot till att elev, vårdnadshavare och skolpersonal kan känna hopp om att det går att komma tillbaka i skolgång, få hjälp och må bra.
Studie- och yrkesvägledning behöver vara en kontinuerlig del i elevernas utbildning och undervisning eftersom det skapar en betydelsefull grund för elevernas möjligheter att kunna fatta viktiga beslut för framtiden, utveckla valkompetens vilket innebär förmågan att strukturera, samla in, analysera, sätta samman och organisera, fatta och genomföra beslut samt hantera övergångar. Väl underbyggda val görs när elever har god kännedom om sig själva, möjliga utbildningsalternativ och arbetsmarknad. En tidig vägledning som genomsyrar hela skolan och alla skolämnen, kan ge både samhälleliga och individuella vinster. Det är av största vikt att det byggs varaktiga strukturer för fortsatt arbete med att minska skolavhopp/problematisk skolfrånvaro från grund- och gymnasieskolan, t.ex. genom tydliga övergångsrutiner och kontinuerlig uppföljning och återkoppling till vårdnadshavare och hemkommunen under gymnasietiden.
Samhälleliga vinster kan vara lägre ungdomsarbetslöshet och färre om- och felval till gymnasiet, vilket annars innebär samhälleliga kostnader, men även traditionella könsmönster kan brytas om eleverna tidigt får kännedom om olika yrken.
Individuella vinster kan vara att eleverna tillgodogör sig förutsättningar att kunna leva det vuxenliv de önskar, att eleverna ser nyttan med skolarbetet och hittar en målbild. Om eleverna kan se samband mellan en skoluppgift och världen utanför skolan, kommer deras inre motivation att påverkas i en positiv riktning. Om eleverna får förståelse för att det de lär sig i skolan är till nytta i eras framtida yrkesliv, kan det leda till ökad motivation för skolarbetet.
Skolfrånvaro bryter strukturer, rutiner och relationer. Risk finns för ökat stillasittande och för utanförskap (t.ex. att inte delta i fritidsaktivitet), sämre självkänsla och sömnproblem. Elevers hälsa påverkas av de förhållanden, villkor och miljöer de befinner sig i. Eftersom individers kunskaper, färdigheter och hälsa byggs under hela livet är det viktigt att alla barn har möjlighet att utveckla kompetenser och kunskaper samt tillgodogöra sig en god utbildning, oberoende av sociala och ekonomiska förhållanden, ålder, könstillhörighet och funktionsnedsättning. Utbildning har indirekta hälsoeffekter eftersom utbildning ofta är en grundförutsättning för att etablera sig på arbetsmarknaden och påverkar därmed vilka arbeten, vilka arbetsvillkor, arbetsmiljö och inkomst som en individ kan få. Utbildning är därmed en av de viktigaste förutsättningarna för barns framtida möjligheter.

Projektet syftar till att i ett tidigt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete minska skolavhopp/problematisk skolfrånvaro för elever i åldern 13 – 16 år. Projektet avser att ge stöd till insatser som leder till att elever utvecklar en valkompetens som möjliggör väl avvägda val, får bättre förutsättningar att genomföra gymnasieutbildning, klara gymnasieexamen och motverka att individer hamnar i utanförskap. Insatserna vänder sig till elever som riskerar att inte klara övergång till gymnasieutbildning, till exempel de som ej har hög grad av närvaro – problematisk skolfrånvaro, motivationssvårigheter, fysisk och/eller psykisk ohälsa, andra psykosociala svårigheter etc.
Projektets målsättning är att utveckla ett hållbart arbetssätt och samverkansformer kring de barn som inte klarar av en reguljär studiegång. Förebygga och främja skolavhopp/problematisk skolfrånvaro och möjliggöra väl avvägda gymnasieval. Projektet ska bidra till skolans arbete för lika villkor och jämställdhet och öka medvetenheten om hur traditionsbundna mönster i anslutning till genus, social bakgrund och etnicitet begränsar individers studie- och utbildningsval.
Projektets förväntade resultat och effekter kommer att kunna avspeglas på flera nivåer och beröra flera verksamheter, varpå det slutliga resultatet är att ha minskat antalet elever med skolavhopp/problematisk skolfrånvaro och utvecklat det åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbetet för elever med problematisk skolfrånvaro, samt främja utvecklandet av elevernas valkompetens och deras fysiska och psykiska hälsa.