information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-009-S04 - Sänkta trösklar till högre utbildning genom SI

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-009-S04
Projektägare organisationsnummer:
2021004920
Projektägare:
MALMÖ UNIVERSITET
Namn:
Sänkta trösklar till högre utbildning genom SI
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
600
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-009-S04

Genom projektet "Sänkta trösklar till högre utbildning genom SI" kan personer som tillhör grupper som är underrepresenterade vid svenska högskoleutbildningar inspireras till att påbörja högre studier. SI står för samverkansinlärning. Att unga inspireras till vidare studier och stärker sina skolresultat bidrar också till en långsiktig kompetensförsörjning i Skåne. Kompetensförsörjning är en del av Region Skånes regionala utvecklingsarbete. För Malmö universitet blir projektet en viktig pusselbit i deras arbete med breddad rekrytering. SI-ledarna från Malmö universitet blir ett sätt att nå ut till presumtiva studenter via skolor och huvudmän. Därigenom kan unga som exempelvis kommer från studieovana hem få en mer avdramatiserad bild av högre studier, vilket det kan vara svårt för universitetet att göra på egen hand.

Projektet syftar till att motverka avhopp från gymnasiestudier, öka genomströmningen i utmanande gymnasiekurser, förbättra skolresultat och stimulera färdigheter som kreativt tänkande och problemlösning. Alla elever i de utvalda kurserna kommer att erbjudas SI-pass men främst är det männens genomströmning som är låg. Projektet kommer enbart att erbjuda SI som vänder sig från universitetet till gymnasieskolor. Trösklarna mellan utbildningssystemen behöver bli lägre så att fler tar sig över. Ett annat syfte är att inspirera till yrkesval där behovet av utbildad personal är stort. Ytterligare ett syfte med projektet är att bredda rekryteringen av elever till universitet och högskolor. Det syftar även till att förbättra samverkan mellan huvudmän/gymnasieskolor och Malmö universitet.

Projektet avser att lansera en ny regional SI-plattform vid namn "Sänkta trösklar till högre utbildning genom SI". Styrkorna med SI-metoden är många och det är en verksamhet som tycks enkel att förstå och ta till sig för samtliga inblandade aktörer. En stor styrka är rekryteringen av SI-ledare vid lärosätet. Positiva effekter av den tidigare SI-plattformen är att deltagande elever upplever exempelvis att de är mer motiverade att fullfölja sina studier (80%), de är mer motiverade att söka till högre utbildning (67%), de har fått djupare förståelse för kursinnehåll (93%) och har förbättrat sina resultat på kurserna (78%). Deltagande utbildningsaktörer som rektorer och lärare ser nyttan med att ha en SI-verksamhet och är positiva till att delta.

Projektet ska enligt en treårsplan verka i skolor med behov av ökad genomströmning och extra stöd samt vara en verksamhet i brett samarbete med länets aktörer, offentliga såväl som privata. Inledningsvis vänder sig projektet till några tidigare anslutna skolor med målet att öka antalet deltagande huvudmän och skolor under projektets första år. Nya skolor kommer att väljas i samråd med huvudmän. För att projektet ska vara hållbart över tid behöver hänsyn tas till studenters pendlingstid till de deltagande skolorna.
I föreliggande projektbeskrivning finns en strävan att finansieringen ska närma sig huvudmännen/skolorna. Det är viktigt att finansieringen stabiliseras för att se till att arbetet med SI-metoden kan bli långsiktigt hållbart efter att projektformen avvecklats. För att uppnå detta behöver projektet utveckla samverkansstrukturer mellan Malmö universitet och skolenheterna samt huvudmännens förvaltningsnivå.