information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-009-S03 - Alternativ lärmiljö i närhet till djur och natur

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-009-S03
Projektägare organisationsnummer:
8025149173
Projektägare:
KUNGSHAGA 4H
Namn:
Alternativ lärmiljö i närhet till djur och natur
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
30
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-009-S03

Projektet "Alternativ lärmiljö i närhet till natur" riktas till målgruppen skolelever från 13 år som, till följd av psykosociala svårigheter, har problematiska skolsituationer och långvarig ogiltig skolfrånvaro, varmed de riskerar avbryta sina studier. Beroende på den enskilda elevens unika livssituation kan problematiken ha flera olika orsaker; till exempel koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska diagnoser, hemförhållanden, mobbning, brister i skolors rutiner för uppföljning och anpassning samt dåliga relationer mellan elever och lärare. Långvarig ogiltig skolfrånvaro och tidiga studieavbrott kan leda till att individen går miste om möjligheter till vidareutbildning och etablering på arbetsmarknaden samt riskerar utveckla psykisk ohälsa och hamna i utanförskap. På samhällsnivå får problematiken konsekvenser i form av hämmad sysselsättningstillväxt, segregation, ökat bidragsberoende samt högre belastning på vårdinstanser.

I enlighet med den aktuella utlysningen är projektets insatser av förebyggande och ingripande karaktär. Genom att skapa en alternativ lärmiljö på Kungshaga gård i Höllviken och där erbjuda målgruppen möjligheten att delta i aktiviteter kring djur och djurskötsel, syftar projektet till att öka elevernas närvaro, främja deras studiemotivation och välbefinnande samt stärka deras självkänsla. Projektets kortsiktiga målsättningar är att åstadkomma varaktiga positiva förändringar hos de enskilda individerna. Den långsiktiga målsättningen är att deltagande i projektet ska leda till att eleverna återupptar sina ordinarie studier och fullföljer sina utbildningar. Projektet syftar även till att stärka samverkan mellan relevanta aktörer, både inom och utanför projektet.

"Alternativ lärmiljö i närhet till djur och natur" ägs av ideella föreningen Kungshaga 4H, vars ordinarie verksamhet är att anordna fritidsaktiviteter för djurintresserade barn och ungdomar. I projektet ingår privata aktören Näsets Islandshästar och Aktiviteter AB, som äger gården där projektet ska genomföras och vars gårdspersonal ska handleda eleverna i djurskötselaktiviteterna. Projektets offentliga medfinansiär är Vellinge kommun, vilken i detta sammanhang representeras av centrala elevhälsans enhet Förstärkta teamet. Förstärkta teamets roll i projektet är att rekommendera elever för deltagande i projektets aktiviteter samt sitta med i projektets styrgrupp. Personal från elevernas ordinarie skolor följer med eleverna till gården enligt individuella scheman för att delta i djurskötselaktiviteterna; i anslutning till detta kommer skolpersonalen även bedriva en del av deras undervisning på Kungshaga gård.