information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-009-S02 - Uppsök Ung Malmö

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-009-S02
Projektägare organisationsnummer:
2120001124
Projektägare:
MALMÖ KOMMUN
Namn:
Uppsök Ung Malmö
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
710
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-009-S02

Idag finns närmre 150 000 unga som varken arbetar eller studerar i Sverige enligt MUCF rapporten Ett långvarigt utanförskap (2020). Var tionde ung person i Sverige är någon gång i sin ungdom utanför både arbete och studier enligt MUCF. För några av dem är detta en tillfällig situation. För andra är det något som varar en lång period och riskerar att leda till ett fortsatt utanförskap. Omkring en tredjedel av de unga inom gruppen uvas återfinns inte i några nationella registerdata, och det går därför inte att utröna vad de gör. Forskning visar att ju längre tid en individ befinner sig i utanförskap desto större är risken att fastna i utanförskapet.
Anledningarna till att en individ befinner sig i utanförskap är ofta flera och komplexa. Psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar är de största riskfaktorerna för att under sin ungdomstid aldrig ha ett arbete eller studera. Unga utrikes födda kvinnor är ytterligare en grupp som riskerar att hamna i gruppen uvas.
Förväntat resultat för projektet är att 710 unga Malmöbor ur gruppen uvas skrivs in i projektet och att 80% av dessa skrivs in på Ung Malmö där de erbjuds insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och för att övergå till arbete eller utbildning. Projektet har som mål att nå 40% kvinnor och 60% män. Förväntade effekter av projektet är att arbetslöshet och utanförskap bland unga sjunker samt att gruppen uvas i Malmö minskar.
Projektet kommer att arbeta med olika former av direkt och indirekt uppsök samt en kortare kartläggningsperiod vid inskrivning i projektet inför inslussning till Ung Malmö. Projektet kommer även att skapa samverkan med övriga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen samt arbeta aktivt med kommunikation ut mot målgruppen, anhöriga till målgruppen och samverkansparter.

Det uppsökande arbetet handlar om att nå de unga som idag befinner sig i ett utanförskap för att bryta detta. Det är framför allt de grupper som drabbas mest av strukturella hinder i samhället som projektet vill nå genom direkt och indirekt uppsök. Det är viktigt att öka tillgång till insatser för unga som av olika anledningar inte sett dessa möjligheter. Ju längre en individ står utan sysselsättning desto större är risken att hamna i passivitet. Detta är inte bara en vinst för individen utan även för samhället.