information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-009-S01 - Level UP

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-009-S01
Projektägare organisationsnummer:
2120000977
Projektägare:
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Namn:
Level UP
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
26280
Stödmottagare ort:
ÄNGELHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
600
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-009-S01

Projektet kommer, likt inriktningen på utlysningen att arbeta med socialt inkluderande insatser riktade till individer för att minska arbetslösheten och uppmuntra aktiv inkludering. Detta genom att genomföra aktiviteter såväl inom den traditionella skolformen (proaktivt) i form av exempelvis arbetsmarknadskunskap. Såväl som utanför den traditionella skolformen (reaktivt) för unga vuxna som behöver fortsatt stöd att återuppta studier eller komma närmare arbetsmarknaden i form av föreläsningar och branschdagar.
Övergripande projektmål: Öka samverkan mellan arbetsliv och skola samt att fler unga får bättre förutsättningar att gå vidare till studier och arbete.

INDIVIDMÅL
Lovjobb- stärka kopplingen mellan unga och arbetsliv
Mål: Att ungdomar 13-15 år får ta del av ett lovjobb.

SSA- insatser (samverkan mellan skola och arbetsliv)
Mål: Att elever får ta del av olika SSA-insatser där kopplingen mellan individ och arbetsliv stärks.

Hälsoinspirerande insats åk 7
Mål: Tillsammans med Rögle BK och skolan ta fram och testa en hälsoinspirerande insats för elever i åk 7.

Ungdomsjobb (30 deltagare)
Mål: Ungdomar som varken arbetar eller studerar erbjuds anställning som utöver jobbet även innefattar hälsoaspekter och förberedelser inför arbetslivet.

Förstärka aktiviteterna på Östergatan för ungdomar
Mål: Arbeta fram insatser för unga (på Östergatan) som stärker deras koppling till arbetslivet.

ORGANISATIONS- OCH SAMVERKANSMÅL
Förstärka samverkan mellan skolan och KAA
Mål: Ta fram & testa modell kring problematisk skolfrånvaro

Modell för SSA- insatser i skolan
Mål: Stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv

Arbetsmarknadskunskap AMK (en större SSA insats)
Mål: Testa och utvärdera konceptet AMK. Två årskurser på grundskolan och två årskurser på gymnasiet tar som pilot del av AMK.

Samverkansinsats åk 7
Mål: Bygga upp och förstärka samverkan med Rögle BK och grundskolan. Tillsammans ta fram och testa en hälsoinspirerande insats för elever i åk 7.

KAA- nätverket- samverkan i arbete för unga som varken arbetar eller studerar
Mål: Säkra och förstärka strukturen i KAA- nätverket.

Ta fram modell för aktiviteter på Östergatan
Mål: Ta fram en struktur för hur vi kan jobba med aktiviteter på Östergatan samt öka antalet aktiviteter frö de som varken studerar eller arbetar.

Branschdag/jobbmässa
Mål: Ta fram koncept för att genomföra branschdagar/jobbmässor med arbetsgivare för besökande ungdomar.

Digital mötesplats
Mål: Titta på möjligheterna att ta fram en digital mötesplats mellan skola och arbetsliv.

Projektet kommer att arbeta mot POA2 specifika mål h) "Uppmuntra aktiv inkludering", med ett särskilt fokus på unga från 13 år. Det vill säga genom insatser som främjar att fler unga fullföljer sina studier i syfte att minska det långvariga utanförskapet genom tidiga, samordnade och förebyggande insatser.

Syfte:
Att få ungdomar i ålder 13 – 24 år att fullfölja sina studier alternativt återuppta studier eller komma in på arbetsmarknaden. Ett annat syfte med projektet är att stärka samverkansstrukturerna kring oss som tillsammans arbetar för att få ungdomarna att fullfölja sina studier samt ta ett eller flera steg mot arbetsmarknaden.

Effekter:
Projektets förväntade effekter är att genom dess aktiviteter motverka skolavhopp samt minska problematisk frånvaro i skolan samt bidra till att fler elever slutför sin gymnasieexamen. Andra effekter som vi i projektet vill uppnå är att förebygga, minska och motverka utanförskap (arbetslöshet) för målgruppen unga 13-24 år i Ängelholms kommun.

Enligt siffror som presenterades på DUA konferensen i januari 2022 fanns det nationellt ca 60 000 ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och 150 000 unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). De gav även statistik gällande att det varje år startar ca 100 000 elever på gymnasiet. Av dessa hoppar ca ¼ av och omkring 13 000 ungdomar hamnar i ett utanförskap. En ungdom som hoppar av skolan och hamnar i utanförskap kostar enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson samhället mellan 10 – 15 miljoner kronor. Det blir enorma summor varje år. På lokal nivå i Ängelholm är det år 2022 58 elever som hoppat av gymnasiet och som återfinns finns inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Vi vet av både erfarenhet och studier/undersökningar att individer som inte har fullföljd gymnasieexamen har svårare med inträde på arbetsmarknaden. En gymnasieexamen är nästintill nödvändig för att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. Av erfarenhet handlar en gymnasieexamen inte bara om betyg, utan även om att träna de sociala förmågorna, vilka är avgörande för en stabil och långvarig etablering på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att tillämpa metoden som arbetsmarknadsenheten tagit fram och förfinat inom ramen för ESF-projekt StepIN. Där kombinationen med kunskap och erfarenhet från arbetsmarknaden varvades med ett hälsospår, en kombination som gav väldigt goda resultat. Genom projekt Level UP tillämpar vi metoden på en delvis ny målgrupp.

Vi tänker oss två olika spår i projektet kopplat till delmålgrupper. Där vi inom ramen för skolan (grund- och gymnasieskolan) arbetar proaktivt med mål att få elever (13–16 år) att stanna kvar och fullfölja sina studier samt locka till bristyrken och vidare studier. Och där vi utanför skolformen arbetar reaktivt med deltagare (20–24 år) på plats i våra lokaler på Östergatan med mål att få dom att återuppta studier, alternativt att hitta vägar in på arbetsmarknaden.

Projektets aktiviteter kommer att utgå ifrån fyra olika fokusområden:
? arbetsmarknadskunskap
? motivera till att fullfölja (och återuppta) studier
? motverka problematisk skolfrånvaro
? locka till bristyrken

Det hade även inom ramen för projektet varit intressant att se över möjligheten att ta fram ett mätverktyg (en skala) för när problematisk frånvaro ska uppmärksammas och hur detta ska göras i samverkan mellan skola och KAA-samordnare. Exempelvis att man räknar ut ett mått för vid vilken frånvaroprocent som KAA-samordnaren "kopplas på" och börjar närma sig ungdomen.
Projektet möjliggör även att få fortsätta arbeta med ungdomarna efter det att de "trillar ur" det kommunala aktivitetsansvaret vid 20 år. Detta skapar möjligheter att fortsätta bygga vidare på relationer som skapats inom ramen för KAA uppdraget för att även ha möjlighet att följa upp och fortsätta stötta dessa ungdomar. Vi vet att ca 50 procent av de ungdomar vi har inom ramen för KAA uppdraget, inte har någon sysselsättning när de fyller 20 år.

Vi vill inom ramen för projektet även titta på möjligheterna att utveckla en digital mötesplats mellan skola och arbetsliv. Där vi genom omvärldsbevakning vet att andra kommuner har intressanta lösningar som vi skulle vilja titta på att utveckla utifrån våra lokala förutsättningar.

Projektägaren har stor vana att arbeta med utvecklingsprojekt i allmänhet och ESF-finansierade projekt i synnerhet. Projektägaren har en väl rustad och kompetent organisation för att kunna genomföra projektet. Styrgruppen för projektet kommer att ha deltagare från kommunens olika verksamheter som har kopplingar till utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor samt representation från Ängelholms Näringsliv. Styrgruppen är grundad utifrån uppdraget kopplat till SSA (samverkan skola arbetsliv) och därmed är samtliga fullt relevanta att styra arbetet med projektet.