22-006-S01 - Hållbar hälsa!

Diarienummer:
22-006-S01
Namn:
Hållbar hälsa!
Startdatum:
2023-04-03
Slutdatum:
2026-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000803
Projektägare:
REGION GOTLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
62181
Stödmottagare ort:
VISBY
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
2200
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Hållbar hälsa! vill på lång sikt öka andelen gymnasieungdomar som klarar sin gymnasieexamen och har en god psykisk och hälsa. För att uppnå detta effektmål vill projektet arbeta för att förbättra ungdomarnas fysiska hälsa, vilket påverkar den psykiska hälsan positivt. Fysisk aktivitet i kombination med social tillhörighet hoppas vi kommer stärka målgruppen och bidra positivt till studieresultaten. Målgruppen är alla gymnasiets elever, men med särskilt fokus på de elever som är fysiskt inaktiva, har psykisk ohälsa och som riskerar att inte klara sin gymnasieexamen och hamna i långvarigt utanförskap.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Wisbygymnasiet och RF SISU Gotland. Tillsammans med de gotländska idrottsförbunden, som tappat ca 30% av sina aktiva ungdomar efter pandemin, hoppas vi kunna erbjuda lockande aktiviteter i anslutning till skoldagens avslut. Projektet kommer arbeta agilt eftersom målgruppen kommer ha stort inflytande på utbud av aktiviteter; då måste flexibilitet finnas. 53 olika idrotter finns representerade hos RF SISU, dessa är fördelade på 184 idrottsföreningar - vilket möjliggör ett brett utbud av spännande rörelse- och friskvårdsaktiviteter.

För att uppnå projektmålen kommer också nära samarbete att ske med intern kommunal verksamhet (Elevhälsan, KAA, regionens ungdomsavdelning, Kulturskolan, SkolESO, Skol IF, Idrottsgymnasiet, IM). En förstudie pågår som ska ge goda förutsättningar för projektets framdrift och bygger grund för att leverera kunskap om det målgruppen anser viktigt i form av aktiviteter och stöd för ett främjande av elevers hälsa.