22-004-S04 - Skolanknytning och närvaro

Diarienummer:
22-004-S04
Namn:
Skolanknytning och närvaro
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000265
Projektägare:
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
360
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Skolanknytning och närvaro ska arbeta med insatser som leder till att fler elever fullföljer sina studier och på lång sikt ökar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet ska stötta medverkande skolor och verksamheters systematiska arbete för att öka elevers skolanknytning, främja närvaro och stärka skolpersonalens förmåga att bemöta elever i riskzon. Tidiga och samordnade förebyggande insatser kan på lång sikt öka elevernas möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden och samtidigt minska risken att hamna i långvarigt utanförskap.

Ett lokalt förankrat utvecklingsarbete kommer att genomföras i fyra av Göteborgsregionens medlemskommuner: Ale, Göteborg, Mölndal och Lerum. Kommunerna kommer att genom lokala delprojekt arbeta fram främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för att främja närvaro och stärka elevers skolanknytning. Samtliga insatser utgår från lokala behov som identifieras genom kartläggning. Metoden med lokala delprojekt ökar förutsättningarna för att verksamma arbetssätt och metoder implementeras i verksamheterna efter projektets slut.

Go?teborgsregionen som projekta?gare kommer att stötta det lokala utvecklingsarbetet genom hela projektet. Detta stöd sker i form av processtödsaktiviteter kopplade till kartläggning, genomförande, uppföljning, utvärdering och implementering samt vid behov i form av kompetenshöjande insatser. Processtödet är också inriktat på att säkerställa att insatser och förhållningssätt gentemot målgruppen ska vara jämställda, tillgängliga och icke-diskriminerande.

I och med att åldern för deltagare i ESF+ nu sänks till 13 år finns möjligheten att använda Göteborgsregionens långa erfarenhet och upparbetade kunskap från tidigare utvecklingsprojekt för att stötta personal i såväl grundskolans årskurs 7-9 som i gymnasieskolans introduktionsprogram och yrkesprogram i att utveckla sitt arbete med att förebygga framtida studieavbrott och främja närvaro. Detta för att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och slutföra sin utbildning med en gymnasieexamen.