22-004-S03 - Vägen vidare

Diarienummer:
22-004-S03
Namn:
Vägen vidare
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2025-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8640004746
Projektägare:
ALINGSÅS HANDBOLLKLUBB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
44130
Stödmottagare ort:
ALINGSÅS
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
45
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Vårt projekt "Vägen vidare" faller inom ramen för programområde POA2 inom specifikt mål h), "Uppmuntra aktiv inkludering", med ett särskilt fokus på unga. Som nämns i utlysningen så är risken att hamna i uvas fyra till fem gånger högre för de som inte
avslutat sina gymnasiestudier jämfört med de som avslutat ett studieförberedande
gymnasieprogram. Att utveckla alternativa studievägar som kan anpassa sig till eleven är angeläget för att fånga upp de individer som annars riskerar att hamna i ett utanförskap.
Vägen vidare kommer att på individnivå stärka insatser som bidrar till ökad arbetsmarknadskunskap för att stärka ungas motivation samt skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter för studie- och yrkesval inklusive yrkeskunnande. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv hoppas vi kunna vidareutveckla en metod och ett arbetssätt, genom samverkan, som förstärker övergången mellan skola, vidare studier och etablering i arbetslivet. VI hoppas på ett resultat som utvecklar nya eller beprövade metoder och former av samarbete mellan relevanta aktörer och sektorer för att möta målgruppens behov.

Projektet är tänkt att bidra till att lösa problemet med att ungdomar mellan 16-20 år, som står långt från studier och arbetsmarknaden ska få möjlighet att, genom att vistas i andra miljöer och träffa andra människor, stärka sitt självförtroende och öka möjligheterna till att ta nya steg på vägen ut i samhället. Vi vill upprätta samverkansformer som ska fokusera på att identifiera, nå och stödja (relationsbygga) elever som riskerar att inte klara grundskolans kunskapskrav och bli behöriga till gymnasiet, så som nyanlända inom det individuella programmet (IM), och dem som har en hög frånvaro.

Målgruppen är ungdomar som har ett skolmisslyckande bakom sig av olika slag. Det kan vara diagnoser, familjeproblematik, mobbing, psykisk ohälsa och ett tidigt skede av drog och kriminalitetproblematik. Det kommunala aktivitetsansvaret har ett system där alla ungdomar mellan 16 - 20 år registreras som ej påbörjar eller gör avbrott från gymnasiet. Det är en säker källa att välja ut ungdomar som passar in i projektidén. Det finns gruppverksamhet idag i det kommunala aktivitetsansvaret som kommer vara delaktiga i projektet. Ungdomarna får ännu större chans att införskaffa nya kunskaper som inte bedöms i betyg och detta ger en större möjlighet till arbete eller bli motiverade tillbaka till studier.

Målet med projektet är att få unga som idag står utanför normal skolgång och arbete att hitta en väg vidare till utbildning eller jobb. Genom att erbjuda ungdomarna möjlighet att hjälpa till med olika aktiviteter på Estrad genom non-formal learning metoder, där vi bland annat kommer att validera deras vardagskunskaper. De kommer även att få en insyn i hur det ideella samhället fungerar och ges möjlighet till praktik i samband med matcher och evenemang. Deltagarna kommer att erbjudas möjligheten utifrån ett jämställdhets- och inkluderande perspektiv och där flertalet aktiviteter som erbjuds kommer att vara tillgänglighetsanpassade och där vi inom projektet kommer att arbeta utifrån de horisontella målen.

Långsiktighet, lyhördhet, kompetens, samverkan och värme är värdeord för framgång i vårt projekt.