information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-003-S02 - Gränsgångare

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-003-S02
Projektägare organisationsnummer:
2220001941
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄLV & KUST
Namn:
Gränsgångare
Startdatum:
2023-01-01
Slutdatum:
2025-12-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
600
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-003-S02

Samordningsförbund finns för människor som är i behov av samordnat stöd för att öka deras möjlighet att komma i arbete. Det kan låta enkelt men både medborgaren och professionella stöter på utmaningar. Mats Tystrup uttrycker sig så här i en intervju med Kunskapsguiden:

"Organisationer som går ut på gränser men arbetar med människor får garanterat problem. Problemen börjar när man inte vet exakt vad man ska göra varje gång, och det vet man ju inte när man arbetar med människors beteenden. Då behöver man tvärtom kunna koppla in personer vartefter, oberoende av gränser, och plocka ihop det som behövs för att möta behovet. Och vi är inte organiserade för att anpassa och skräddarsy i stunden på det sättet. Gränserna och allt som stödjer dem är så starka att det blir svårt att arbeta med personer vars behov inte passar det vi gör."

Projekt gränsgångare vill att det ska finnas fler professionella som kan stödja människor i de organisatoriska mellanrummen. Tillgängligheten till samhällets stöd ska öka för människor som annars har svårt att på egen hand orientera sig bland samhällets olika insatser och stöd. Målet är att fler människor som har svårt att nå arbetsmarknaden ska få den möjligheten.
Begreppet gränsgångare är uttryckt av fil.lic. Heiti Ernits i hans forskning av framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor. Gränsgångare är ett samlingsbegrepp för professionella som arbetar i organisatoriska mellanrum. I projektet finns olika professioner och yrkestitlar så som rehabvägledare, arbetsspecialister, koordinatorer, m. fl. Alla har det gemensamt att de arbetar i de organisatoriska mellanrummen för att ge stöd till människor på sin väg mot arbete.


Varför behövs gränsgångare – vad är problemet? Lagen om finansiell samordning och möjligheten att starta samordningsförbund kom 2003. Syftet med lagen var att samverka kring människor i behov av samordnad rehabilitering med behov av stöd från flera myndigheter. Utgångspunkten var att samhällets organisering i allt större utsträckning strävat efter att renodla sina organisationers uppdrag och uppgifter. I den utvecklingen uppstod organisatoriska mellanrum för medborgare vars behov inte passade inom en organisations uppdrag och uppgift. Sedan finsamlagen kom till har samhällets organisering på många sätt förändrats och utförs numer av betydligt fler aktörer. Att utveckla insatser i de organisatoriska mellanrummen innebär att alltid vara beredd att ompröva och utveckla vilka insatser som krävs.
Projekt gränsgångare bedrivs av tre samordningsförbund. De kommer, var för sig, att bedriva var sitt delprojekt. Gemensamt är att förbunden utvecklar sin verksamhet med gränsgångare i de organisatoriska mellanrum som förbunden lokalt identifierat och prioriterat.
Finsam Göteborg kommer utveckla sin verksamhet med fyra koordinatorer för unga vuxna. De ska arbeta i de mellanrum som identifierats att ungdomar faller emellan och behöver stöd. Samordningsförbundet Väst ska stärka samverkan med rehabvägledare hos sina nio medlemskommuner och på det sättet stärka samarbetet mellan kommunerna och förbundets rehabvägledare. Samordningsförbundet Älv & Kust ska stärka samverkan med rehabvägledare hos sina fem kommuner samt öka kompetensen i det gemensamma arbetet genom personal från hälso- och sjukvård samt staten.
I de tre delprojekten kommer organisatoriska mellanrum fyllas med kompetens och förmåga att fånga fler människor i behov av samordnat stöd. De tre samordningsförbunden omfattar 15 kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utöver samverkan med sina medlemmar samverkar förbunden med exempelvis gymnasieskolor, elevhälsoteam, arbetsgivare och civilsamhälle. Individens behov av stöd avgör vilken samverkan som behöver initieras och utvecklas.
Målgrupp Projektet vänder sig till kvinnor och män i behov av samordnat stöd. Projektets deltagare kan vara människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna under mycket lång tid, unga som uppbär aktivitetsersättning, unga som varken arbetar eller studerar, personer med samsjuklighet, utrikes födda, HBTQI-personer, unga i gråzon till daglig verksamhet och unga i risk för kriminalitet.
Antalet kvinnor (53%) och män (47%) som aktualiseras inom projektet ska vara jämnt fördelat. Projektet ska vara öppet för alla, oavsett kön, funktionsnedsättning, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder (16–64 år).
Utgångspunkten för samordningsförbundens verksamhet är att arbeta med individer där annat stöd inte finns att tillgå. I de fall bedömningar av en myndighet har gjorts om lämplig insats utanför projektet utgör de individerna inte målgrupp för projektet.
Mål för projektet Det övergripande målet för projektet är att bidra till att kvinnor och män i behov av samordnat stöd närmar sig arbetsmarknaden eller börjar att arbeta eller studera.

Projektet har definierat två strategiska målsättningar:
• Synliggöra nyckelfaktorer för människor långt ifrån arbetsmarknaden att nå arbete. Vad är det som ökar jobbchansen och vilka resurser krävs?
• Synliggöra gränsgångarens förutsättningar och betydelse för människor långt ifrån arbetsmarknaden att lyckas nå arbete.

Konkreta mål för projektet:
• 25 % av deltagande kvinnor och män har börjat arbeta eller studera.
• 50 % av deltagande kvinnor och män har närmat sig arbetsmarknaden.
• 25 % av deltagande kvinnor och män avslutas av andra orsaker.

Totalt kommer projektet att omfatta 600 deltagare under projektperioden. Det långsiktiga målet för projektet är att skapa hållbara strukturer för samverkan som fångar upp individer i behov av samordnat stöd.

I den Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021 – 2030 har långsiktiga prioriteringar angivits i syfte att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Ett hållbart samhälle behöver fånga upp alla som har förmåga till arbete. Projekt gränsgångare vänder sig till dem som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Genom samverkan, personligt stöd och tro på människans möjligheter kommer projektet att ge fler människor ökade jobbchanser.