information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

22-002-S12 - Steg till hållbart arbetsliv

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-002-S12
Projektägare organisationsnummer:
8460048716
Projektägare:
STIFTELSEN SKÅNE STADSMISSION
Namn:
Steg till hållbart arbetsliv
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
160
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-002-S12

Projektet Steg till hållbart arbetsliv är ett samverkansprojekt mellan aktörer från idéburen, offentlig och privat sektor som verkar för att genom Skåne Stadsmissions social företag erbjuda arbetsträning och socialt stöd för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, i arbetslöshet eller sjukskrivning.

Samverkande parter är Skåne Stadsmission som är projektägare, Kristianstad kommun, Helsingborg stad och Försäkringskassan som är anvisande partners samt Willys AB som bidrar med utbildning och utveckling av rekommendationer för HR.

I ansökan beskrivs hur långtidsarbetslösheten ofta drabbar personer som har en sammansatt problematik och att arbetslösheten riskerar att permanentas då personerna behöver individuella och behovsanpassade åtgärder för att komma ur arbetslösheten.

Skåne Stadsmission har under tidigare ESF-projekt utvecklat metoden Inkluderande Arbetsintegration som kommer användas som en metod även i Steg till hållbart arbetsliv.
Skåne Stadsmission driver sociala företag på flera platser runtom i Skåne där vi tillgängliggör möjligheter till arbetsträning kombinerat med socialt stöd på verkliga arbetsplatser.

Projektets målgrupp är långtidsarbetslösa (längre än 12 månader) med psykisk, fysisk och/eller psykosocial funktionsnedsättning. Skåne Stadsmission träffar dagligen personer från samtliga nämnda målgrupper och vår avsikt är att arbeta med alla målgrupperna inom ramen för projektet. Antal deltagare som beräknas nås är 160 män och kvinnor i åldrarna 18-65 år, under tre år.

Långtidsarbetslösheten är en stor samhällsutmaning. Utmaningen för projektet är att många män och kvinnor med psykiska, fysiska och psykosociala funktionsnedsättningar och arbetshinder är långtidsarbetslösa och står särskilt långt från arbetsmarknaden. Orsakerna till problemen för projektets målgrupp är omfattande och komplexa, det finns både strukturella och individuella orsaker. Många lever i ett utanförskap eftersom de står utan arbete, sysselsättning och utbildning. Vi har haft många samtal som vittnar om att deltagare i målgruppen inte känner sig som fullvärdiga deltagare i samhället.

Vi ser behov av åtgärder som kan bidra till att lösa ovanstående problem. Vår utvärderade metod "Inkluderande arbetsintegration" kan genom implementering på flera skånska orter bidra till att målgruppen gör stegförflyttningar närmare arbete och utbildning. Projektet kommer också ha fokus på vägledning mot bristyrken samt prioritera kontakter och samarbete med arbetsgivare som behöver rekrytera bristyrken.

I våra sociala företag arbetar vi med att stärka och rusta deltagare som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Metoden bygger på respekt för alla människors lika värde med förståelse för att vi är olika och har olika förutsättningar. Därför gör vi alltid planering i dialog med deltagare och utifrån varje enskilds förutsättningar. Kompetens hos medarbetare och inom organisation samt bredden i verksamheten tillåter den mångfald som vi värnar om och ser som en styrka i samhället. Det gör också att det är möjligt att utvecklas inom de sociala företagen och få prova på flera yrken och sammanhang, som ett sätt att växa. Arbetsplatsen är trygg och det finns stöd och tydlig handledning i alla situationer. Alla våra sociala företag är arbetsplatser som är riktiga arbetsplatser med försäljnings- och/eller hållbarhetsmål. Det bidrar till att deltagare som tar sig vidare in på reguljär arbetsmarknad känner igen sig och har större förutsättningar att lyckas i nya sammanhang. Det handlar i de sociala företagen, precis som i Stadsmissionens övriga verksamhet, att se till helheten och förstå att varje människas situation är unik. Vi vill väcka hopp om att förbättring är möjlig och arbetar mycket med delaktighet och att skapa egenmakt, att få deltagare att känna att de kan påverka sin situation och sin framtid.

Projektet kommer att betyda att Skåne Stadsmissionen implementerar metoden på tre orter i Skåne, Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Samverkan mellan samverkansparter är central i projektet och lyfts som en avgörande faktor för att målgruppen ska lyckas göra stegförflyttningar ifrån lång arbetslöshet.

PROJEKTMÅLEN ÄR:

1) Stärkt målgruppen i syfte att de ska komma närmare arbetsmarknad eller studier, genom tillgängliggörandet av individuell och behovsanpassad arbetsträning. I praktiken innebär det att deltagarna blir bättre rustade för arbetsmarknaden – ökad förståelse för arbetslivets villkor, hur arbetsmarknaden fungerar, högre motivation, stärkt självkänsla, ökad egenmakt.
2) Stärkt samverkan mellan deltagande aktörer som arbetar för ökad inkludering på arbetsmarknaden.
3) Spridning och implementering av initiativet på fler platser, genom att tillgängliggöra insatsen i Helsingborg