22-002-S11 - IRIS 2

Diarienummer:
22-002-S11
Namn:
IRIS 2
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002766
Projektägare:
LUNDS SAMORDNINGSFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
22104
Stödmottagare ort:
LUND
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
820
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det pågående Projekt IRIS drivs idag av tre samordningsförbund i nära samverkan med Försäkringskassan, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och kommunerna Lund, Höganäs, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. Huvudsyftet med detta projekt har varit och är fortfarande att ta fram en fungerande modell för hur man kan arbeta kunskapsbaserat, effektivt och med goda resultat med den målgrupp som står allra längst från arbetsmarknaden. Den gruppen beskriver vi utifrån två grundproblem, ansvarsbrist och resursbrist. För långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning som inte lever upp till kraven för att delta i gemensam kartläggning och förstärkt samarbete, finns inget ansvar för vem som ska utföra den samordnade rehabiliteringen mot arbete. När det gäller personer som står mycket långt från arbetsmarknaden, som inte är formellt sjukskrivna, med komplex problematik, saknas också insatser med hänvisning till att behoven är så stora att det inte är ekonomiskt försvarbart med så omfattande insatser.
I projekt IRIS har vi nu alltså tagit fram en modell som vid en första granskning visar att det är fullt möjligt att åstadkomma goda resultat som dessutom är samhällsekonomiskt lönsamt.

I vår ansökan för IRIS 2 säger vi att vi har kommit långt i vårt arbete med att ta fram en modell men att det ändå behövs tid för att kunna
• Presentera hållbara resultat över tid. Att arbeta med människor så långt från arbetsmarknaden tar tid och därför har vi inte tillräckligt många avslut för att säkerställa resultaten. På kort tid har vi fått stor uppmärksamhet av våra parter för våra resultat och delprojekten har gott rykte överlag. Men det krävs ytterligare tid och hållbarhet för att våra mottagare ska vara beredda att ändra i sin organisation på det sätt som behövs för att implementera och förändra.
• Förändra ett organisatoriskt sätt att tänka. Det har visat sig gång på gång att det inte bara är vi som arbetar med människor som är fast i tänket att saker måste ske ett steg i taget, även deltagarna själva är övertygade om det är så det måste gå till. Trots att alla är överens om att parallella insatser är rätt så är det inte så det går till, och det stämmer även när det gäller andra sätt att arbeta, som att upprätthålla kontinuitet, undvika glapp i överlämningar, skapa förutsättningar för tilltro och andra viktiga beståndsdelar som Växthusets BIP-studie visat. Det kan också poängteras att även andra studier kommit fram till liknande resultat i enskilda frågor, ex Susann Porter "Critical factors in the return-to-work process" Lund University 2019.
Att göra det man säger att man ska göra, tar tid, särskilt när mycket är nytt. Vi behöver ytterligare en projektperiod för att befästa den modell vi arbetat fram och som redan visat goda resultat. Problemen som vi beskriver finns kvar, liksom orsakerna, liksom konsekvenserna för de som står utanför. Rätten till arbete och hälsa, är en del av de mänskliga rättigheter som är angivna i grundlagens regeringsform. I modern tolkning innebär det att alla människor har rätt att få det stöd som behövs för att kunna söka, få och behålla ett arbete. Vi är övertygade om att vår modell kommer att visa att det fullt möjligt att på ett effektivt sätt arbeta med denna målgrupp, men det tar tid att vända en oljetanker.